1) Νόμος 4356-2015(Σύμφωνο Συμβίωσης)

2) Νόμος 4366-2016(Παράταση προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για το νόμο Κατσέλη)

3) Νόμος 4367-2016(Άδειες τηλεοπτικών σταθμών)

4) Νόμος 4582-2016(Αλλαγή στον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού των Συμβολαιογράφων)

5) Η Οδηγία 2014-17-ΕΕ που θέτει κανόνες στις Τράπεζες για τα στεγαστικά δάνεια