1) Ακύρωση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων λόγω αοριστίας της εξώδικης δήλωσης που προηγήθηκε της αίτησης

2) Άσκηση εν γνώσει προφανώς αβάσιμης αγωγής. Χρηματική ποινή

3) Δεδικασμένο απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

4) Η αποχή των δικηγόρων ως ανώτερη βία με συνέπεια την απώλεια προθεσμίας άσκησης ενδίκου μέσου. Προϋποθέσεις – Αντίγραφο

5) Οι ελλείψεις της υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος την υπαγωγή στο νόμο των υπερχρεωμένων δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησης