Καταβάλλεται για αγωγές ή άλλα δικόγραφα που υποβάλλονται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και έχουν αναγνωριστικό (Ν.3994/2011) ή καταψηφιστικό αίτημα. Δεν υπόκεινται σε δικαστικό ένσημο οι αναγνωριστικές αγωγές που αφορούν σε διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681 Β Κ.Πολ.Δ, οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης καθώς και εκείνες που αφορούν σε ακύρωση πλειστηριασμού (Ν.4055/12). Περαιτέρω επί των εργατικών διαφορών δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για το μέχρι του ποσού της εκάστοτε καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου αίτημα της αγωγής (άρθρο 71 ΕισΝΚΠολΔ).

Πρόγραμμα Υπολογισμού Δικαστικού Ενσήμου (Μετά τον Νόμο 4393/2016) (Περιέχει και υπολογισμό του τέλος απογράφου, τον καταμερισμό του παραβόλου της μήνυσης καθώς και τον υπολογισμό χαρτοσήμου για εγγραφή υποθήκης)
Το νέο πρόγραμμα υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου δεν εμπεριέχει πλέον τα καταργηθέντα 1)ΕΤΑΑ (Υπερ ΤΑΝ-Κωδικός (ΚΑΕ 83937),2)ΕΟΠΥΥ-ΤΥΔΕ (ΚΑΕ 82628).