Αιτήσεις από 27 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι και 17 Ιανουαρίου 2017

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προσκαλεί όσες-ους ασκούμενες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, να υποβάλουν την αίτησή τους, από τις 27 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου 2017.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ορίζονται σε τέσσερεις (4), εκ των οποίων ένας/μία (1) από πολύτεκνη οικογένεια. Παράλληλα θα επιλεγούν δέκα (10) επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν, εκ των οποίων δύο (2) από πολύτεκνες οικογένειες.

Η μηνιαία αμοιβή είναι εξακόσια (600) ευρώ και η απασχόλησή τους θα διενεργείται εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δ.Σ.Α.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η θεσμοθέτηση της άσκησης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών έχει στόχο την άμεση σύνδεση του Συλλόγου με τα μέλη του από το στάδιο της άσκησης και κυρίως το να αποκτήσουν οι ασκούμενοι δικηγόροι την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία μέσω του Συλλογικού τους οργάνου.

Οι ασκούμενοι δικηγόροι θα τοποθετηθούν σε Υπηρεσίες του Δ.Σ.Α., (Γραφείο Προέδρου, Νομική Υπηρεσία, Πειθαρχικό, Γραμματεία CCBE) ανάλογα με τις ανάγκες των συγκεκριμένων τμημάτων.

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων στο Δ.Σ.Α. θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2017.

Η άσκησή των ασκουμένων στο ΔΣΑ θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες με δικαίωμα παρατάσεων σε συνάρτηση με τις ανάγκες του Δ.Σ.Α. και με τον υπολειπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης της άσκησης του κάθε ασκούμενου.

Η Διοίκηση του Δ.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της άσκησης, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκπλήρωσης των καθηκόντων του ασκούμενου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από την 31η Ιανουαρίου 2018.

– Επίσης πρέπει να διαθέτουν:

α. Bαθμό πτυχίου Νομικής λίαν καλώς,

β. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας,

γ. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Θα συνεκτιμηθεί η επαρκής γνώση γαλλικής γλώσσας, για την γραμματεία που αφορά τις σχέσεις του Δ.Σ.Α. με Δικηγορικούς Συλλόγους του εξωτερικού (CCBE, IDHAE κλπ)

Οι ανωτέρω ιδιότητες πρέπει να πιστοποιούνται από αντίστοιχα πιστοποιητικά. Όσοι από τους υποψηφίους προέρχονται από πολύτεκνη οικογένεια θα αποδεικνύουν την οικογενειακή τους κατάσταση με την κατάθεση αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (διατίθεται ηλεκτρονική αίτηση), οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) τα πλήρη στοιχεία τους, όπως καθορίζονται στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986.

β) αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

γ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από την 31η Ιανουαρίου 2018.

δ) αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν για χρονικό διάστημα άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ε) ότι διαθέτουν βαθμό πτυχίου λίαν καλώς, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και γνώση πληροφορικής – επάρκεια στον χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις καθώς και τα άλλα προσόντα που τυχόν διαθέτουν (π.χ. δεύτερη γλώσσα κλπ).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

α. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των τεσσάρων (4) διαθέσιμων θέσεων, τότε οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν μέχρι την 23η.1.2017 στο Τμήμα Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών τον φυσικό – πρωτότυπο φάκελο με τα πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα.

β. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβαίνουν τον αριθμό των τεσσάρων (4) διαθέσιμων θέσεων τότε η επιλογή θα γίνει με κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί δημόσια στις 19 Ιανουαρίου 2017, ώρα 13.00 στον ΔΣΑ (αίθουσα τελετών).

Οι ασκούμενοι που θα κληρωθούν θα καταθέσουν μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2017 στο Τμήμα Ασκουμένων του ΔΣΑ, τον φυσικό – πρωτότυπο φάκελο με τα πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα τους.

Η διαδικασία της επιλογής θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου 2017, οπότε και θα αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του Δ.Σ.Α. www.dsa.gr, www.dsanet.gr αφού προηγουμένως ελεγχθεί από τη Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο φυσικός φάκελος και η επάρκεια των γνώσεων και των ικανοτήτων που δηλώνουν οι επιλεγέντες.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση συμμετοχής [συνημμένο αρχείο ] στη διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων για άσκηση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση askoumenoi@dsa.gr, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας (27-12-2016 – 17-1-2017), (δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής συνημμένων σχετικών πιστοποιητικών με τις ιδιότητες και τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων και πιστοποιημένης γνώσης πληροφορικής).

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κατά την διάρκεια της άσκησης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον δικηγόρου ή άλλων φορέων (Ν.Σ.Κ. Δικαστήρια κλπ) ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στο Δ.Σ.Α. υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους ομοίως ενώπιον δικηγόρου ή λοιπών φορέων και να ενημερώσουν την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. με την κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διακοπής της άσκησης στο Δ.Σ.Α και (επαν)έναρξης άσκησης σε Δικηγόρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες.

Ως εκ τούτου, οι ασκούμενοι που θα ξεκινήσουν άσκηση στο Δ.Σ.Α. από 1-2-2017 υποχρεούνται να καταθέσουν αυθημερόν στο Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση αλλαγής Δικηγόρου κατά τη διάρκεια της άσκησης (διατίθενται έντυπα, από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. και ηλεκτρονικά, μέσω του www.dsa.gr)
Βεβαίωση διακοπής άσκησης του Δικηγόρου Αθηνών στον οποίο πραγματοποιούσαν την άσκησή τους μέχρι την έναρξη της άσκησης στα Δικαστήρια (διατίθενται έντυπα, από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. και ηλεκτρονικά, μέσω του www.dsa.gr)

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *