Κέντρο Εξυπηρέτησης Δικηγόρων: Έκδοση όλων των πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Με ανακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει σχετικά με την επέκταση δραστηριοτήτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δικηγόρων (ΚΕΔ), με έκδοση του συνόλου των πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο Αθηνών και το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Ειδικότερα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δικηγόρων, όσον αφορά την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών και φορολογικών θεμάτων που τους απασχολούν, συστάθηκε και λειτουργεί ήδη το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δικηγόρων (ΚΕΔ). Εξειδικευμένοι Δικηγόροι δέχονται κάθε Τετάρτη συναδέλφους στον τρίτο όροφο του κτιρίου του ΔΣΑ και παρέχουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους.

Ο ΔΣΑ, προκειμένου να συνδράμει και να διευκολύνει τους συναδέλφους στην επιτέλεση των καθηκόντων τους, επεκτείνει τις δραστηριότητες του ΚΕΔ με την έκδοση του συνόλου των πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο Αθηνών και το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Ειδικότερα θα εκδίδονται:

Α. Από Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελπίδων)

Κτίριο 2, όροφος 1ος, γραφείο 101

Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης Πτώχευσης.
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Πτωχευτικό Συμβιβασμό
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Παύση Πληρωμών
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Συνδιαλλαγή – Εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 Ν. 3588/07( αφορά και έκδοση απόφασης).
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης περί Λύσεως Εταιρείας (μόνο Α.Ε.).
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Διορισμό ή Αντικατάσταση Εκκαθαριστή ή Συνεκκαθαριστή.
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Θέση σε Ειδική Εκκαθάριση( αφορά και έκδοση απόφασης).
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Σχεδίου Αναδιοργάνωσης( αφορά και έκδοση απόφασης).
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Δικογράφου (όλες οι διαδικασίες)
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Ανάκλησης Κληρονομητηρίου το οποίο έχει εκδοθεί μέχρι 28/2/2013
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης- Προσφυγής Κτηματολογίου
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης Λύσης Ο.Ε./ Ε.Ε.
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης Λύσης Σωματείων- Συλλόγων από 2/1/1999 έως 28/2/2013
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης Λύσης Αστικών Εταιρειών από 11/4/2012 έως 28/2/2013
Πιστοποιητικό περί μη Άσκησης Ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής Μισθωμάτων και Απόδοσης Μισθίου

Κτίριο 2, όροφος 2ος γραφείο 201

Πιστοποιητικό Αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος ή Προσβολή (για αποθανόντες από 1/1/2014 και μετά)
Πιστοποιητικό περί μη Προσβολής Κύρους Αρχαιρεσιών Σωματείου
Πιστοποιητικό περί μη Διορισμού Εκκαθαριστή ή Συνεκκαθαριστή Δυνάμει Δικαστικής Απόφασης Σωματείου ή Εταιρείας
Πιστοποιητικό περί Κατάθεσης ή μη Αγωγής που να αφορά Αφαίρεση ή μη Επιμέλειας ή Γονικής Μέριμνας
Πιστοποιητικό Αναβολών Πινακίων Τακτικής Διαδικασίας
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Δικογράφου
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Ανακοπής

Κτίριο 3, όροφος 1ος

Πιστοποιητικό περί μη Λύσεως Γάμου (γάμος από 1/1/2002)

Κτίριο 4, όροφος 1ος

Πιστοποιητικό περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης ή άλλης Διαθήκης (όλων των ετών).

Κτίριο 5, όροφος 1ος

Πιστοποιητικό περί μη Θέσης σε Αναγκαστική Διαχείριση.
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης σε Αναγκαστική Διαχείριση.

Κτίριο 11, όροφος 1ος

Πιστοποιητικό περί μη Πτώχευσης
Πιστοποιητικό περί Άσκησης ή Μη Ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής( απαιτείται φωτοτυπία διαταγής πληρωμής, φωτοτυπία α’ και β’ έκθεσης επίδοσης και μεγαρόσημα)

Κτίριο 13, όροφος 1ος

Πιστοποιητικό περί μη Έκδοσης Απόφασης για Ειδικές Διαδικασίες
Πιστοποιητικό περί μη Θέσης σε Δικαστική Συμπαράσταση
Πιστοποιητικό περί μη Λύσης Α.Ε. με Δικαστική Απόφαση
Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ανακληθεί ή τροποποιηθεί Κληρονομητήριο
Πιστοποιητικό περί μη Ανάκλησης ή Τροποποίησης Απόφασης σε Δικαστική Συμπαράσταση

Β. Από Ειρηνοδικείο Αθηνών

Πιστοποιητικό περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης (από 01.03.2013)
Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Διορισμό ή Αντικατάσταση Εκκαθαριστή ή Συνεκκαθαριστή
Πιστοποιητικό Μεταβολών Σωματείου
Πιστοποιητικό Μεταβολών Εταιρειών

Γ. Από Εφετείο Αθηνών

Τμήμα Γενικού Αρχείου

Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης περί ενάρξεως των Διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργηθέντων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρείας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990.

4ο Υπόγειο

Πιστοποιητικό περί μη Λύσεως Γάμου ( γάμος μέχρι 31/12/2001)
Πιστοποιητικό περί μη Αμφισβητήσεως Κληρονομικού Δικαιώματος ( για αποθανόντες μέχρι 31/12/2013)
Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς ( μέχρι 28/2/2013)

Το ΚΕΔ, από την 11η Ιανουαρίου 2017, θα δέχεται αιτήσεις για έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών κάθε Δευτέρα από 10.00 έως 12.00 και κάθε Τετάρτη από 15.00 έως 18.00 στον 3ο όροφο των γραφείων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60). Υπεύθυνη παραλαβής των αιτήσεων είναι η κ. Γιαννακαρίου Γιούλη.

Οι συνάδελφοι Δικηγόροι πρέπει να προσκομίζουν στο ΚΕΔ:

Αίτηση έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
Τα αναγκαία για την υποβολή της αίτησης και έκδοση των πιστοποιητικών μεγαρόσημα
Τα αναγκαία τυχόν σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση των πιστοποιητικών
Εξουσιοδότηση προς το ΚΕΔ (ΔΣΑ) για υποβολή της αίτησης και την παραλαβή των πιστοποιητικών, η οποία θα υπογράφεται επί τόπου, σε έντυπο που θα διαθέτει ο ΔΣΑ.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται μόνον στα μέλη του ΔΣΑ με επίδειξη ταυτότητας ή με ειδική εξουσιοδότηση.

Η παραλαβή θα γίνεται ΜΟΝΟΝ από τον ΔΣΑ και στο ίδιο σημείο υποβολής της αίτησης, δηλαδή στον 3ο όροφο των γραφείων του ΔΣΑ κατά τις ώρες λειτουργίας του ΚΕΔ.

Ο ΔΣΑ θα ενημερώνει τους αιτούντες συναδέλφους, μέσω email, για την ακριβή ημερομηνία παραλαβής των πιστοποιητικών.

Πηγή: dsa.gr

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *