Επανέρχεται αναδρομικά ο κανόνας της ατέλειας του Δημοσίου – Επιστρέφεται το παράβολο σε περίπτωση απόρριψης του σχετικού αιτήματος

Αλλαγές στις διατάξεις για τα παράβολα για τη χορήγηση αναβολής περιλαμβάνει η τροπολογία των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών η οποία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις η υποχρέωση του Δημοσίου, όλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (συμπεριλαμβανομένου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να καταθέτουν παράβολο για την περίπτωση της χορήγησης αναβολής στις δίκες που διεξάγονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επανέρχεται ο κανόνας της ατέλειας του Δημοσίου όλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (συμπεριλαμβανομένου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κανόνας που είχε καμφθεί με τις πρόσφατες ρυθμίσεις του ν. 4446/2016 που προέβλεπαν σχετική υποχρέωση για το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 διευκρινίζεται, ως προς την τύχη του παραβόλου αναβολής, ότι αυτό επιστρέφεται στον αιτούντα σε περίπτωση απόρριψης του σχετικού αιτήματος.

Στην τροπολογία περιλαμβάνονται κάποιες νομοτεχνικές διορθώσεις, ενώ αποσαφηνίζεται ότι η υποχρέωση καταβολής παραβόλου επί αιτήματος αναβολής καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4446/2016 υποθέσεις, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων, αφορά δηλαδή αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από τους διαδίκους από 22-01-2017 και εφεξής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και η οποία αντικαθίσταται έχει ως εξής:

«3. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

γ. Προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής κατόπιν αιτήματος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής δικηγόρων, είναι η κατάθεση παραβόλου υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής:

α) ποσού τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου,

β) ποσού σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του τριμελούς πρωτοδικείου και

γ) ποσού πενήντα (50) ευρώ, ενώπιον του εφετείου. Στις περιπτώσεις που το αίτημα

υποβάλλεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως διάδικο, το παράβολο του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου. Αν υποβάλλεται κοινό αίτημα από περισσότερους διαδίκους κατατίθεται ένα παράβολο από τους αιτούντες, που επιμερίζεται ισομερώς σε αυτούς.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και η οποία αντικαθίσταται έχει ως εξής:

«5. Προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής κατόπιν αιτήματος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής δικηγόρων, είναι η κατάθεση, παραβόλου υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων ύψους πενήντα (50) ευρώ. Στις περιπτώσεις που το αίτημα υποβάλλεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως διάδικο, το παράβολο του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου. Αν υποβάλλεται κοινό αίτημα από περισσότερους διαδίκους κατατίθεται ένα παράβολο από τους αιτούντες, που επιμερίζεται ισομερώς σε αυτούς.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 241 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και η οποία αντικαθίσταται έχει ως εξής:

«3. Προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής κατόπιν αιτήματος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής δικηγόρων, είναι η κατάθεση, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.):

α) ενώπιον Ειρηνοδικείου και Μονομελούς Πρωτοδικείου παραβόλου ποσού είκοσι (20) ευρώ,

β) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου παραβόλου ποσού τριάντα (30) ευρώ,

γ) ενώπιον του Εφετείου παραβόλου ποσού σαράντα (40) ευρώ.

Στις περιπτώσεις που το αίτημα υποβάλλεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως διάδικο, το παράβολο του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου.

Αν υποβάλλεται κοινό αίτημα από περισσότερους διαδίκους κατατίθεται ένα παράβολο από τους αιτούντες, που επιμερίζεται ισομερώς σε αυτούς.».

4. Το άρθρο 575 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και το οποίο αντικαθίσταται έχει ως εξής:

«Με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία φορά σε μεταγενέστερη δικάσιμο, που ορίζεται αμέσως με επισημείωση στο πινάκιο. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 4 του άρθρου 226 εφαρμόζονται και εδώ. Σε κάθε περίπτωση αναβολής της συζήτησης το δικαστήριο μπορεί να διατηρήσει την κατά το άρθρο 565 παρ. 2 αναστολή. Προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής κατόπιν αιτήματος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής δικηγόρων, είναι η κατάθεση υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) παραβόλου ποσού πενήντα (50) ευρώ. Στις περιπτώσεις που το αίτημα υποβάλλεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως διάδικο, το παράβολο του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου. Αν υποβάλλεται κοινό αίτημα από περισσότερους διαδίκους κατατίθεται ένα παράβολο από τους αιτούντες, που επιμερίζεται ισομερώς σε αυτούς».

5. Το άρθρο 44 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις», το οποίο αντικαθίσταται, έχει ως εξής:

«Άρθρο 44

Τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και τα άλλα καταβλητέα κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ποσά, όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με τον τελευταίο, καταβάλλονται για τα ένδικα βοηθήματα, τα ένδικα μέσα, τις αιτήσεις και τα άλλα δικόγραφα που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, εκτός αν σε ειδικότερες διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.».

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία εδώ

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *