Η αμφισβήτηση οποιασδήποτε πράξης έχει εκδοθεί σε βάρος του φορολογούμενου από τη Φορολογική Διοίκηση ή της σιωπηρής άρνησης αυτής, υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο ειδικής διοικητικής διαδικασίας από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης). Άρα, ο φορολογούμενος εφόσον αμφισβητεί πράξεις που εκδίδονται σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται (εκτός ελάχιστων περιπτώσεων) πριν προσφύγει στην Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διοικήσεως, με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο αυτής της ειδικής διοικητικής διαδικασίας(ά.63 ΚΦΔ, ήτοι Ν.4174/2013).
Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά κανόνα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα 1-31 Αυγούστου, και υποβάλλεται από τον υπόχρεο στην φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία βασίζει το αίτημά του. Η αρμόδια Αρχή αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή, συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα και τις απόψεις της, εντός 7 ημερών από την υποβολή τους στη Δ.Ε.Δ, προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί (ά.63§2 ΚΦΔ.). Η απόφαση επί της ενδικογανούς προσφυγής εκδίδεται εντός 120 ημερών από τη στιγμή που αυτή υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση. Αν εντός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εκδοθεί απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Δ.Ε.Δ. και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση της απόρριψης αυτής κατά την εκπνοή της προθεσμίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, στην όλη διαδικασία περί υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής παρουσιάζει η παράγραφος 3 του άρθρου 63 : «Με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50 % του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεης ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο 50 %». Η παράγραφος αυτή δίνει την εντύπωση ότι τίθεται ως εκ του νόμου προϋπόθεση για την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής η καταβολή του 50% της οφειλής, ωστόσο ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει το 50 % του αμφισβητούμενου ποσού μόνο αν επιθυμεί να επιτύχει την αυτοδίκαιη αναστολή του υπόλοιπου 50 % για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής. Τέλος, σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η ενδικοφανής προσφυγή υπογράφεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, χωρίς να είναι τυπικώς αναγκαία η σύνταξή της από δικηγόρο.

Στεργιοπούλου Ευφροσύνη, ασκούμενη δικηγόρος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *