Διαπίστωση παράβασης διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Με τη υπ’ αριθμ. 293/2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους απαντάται το ερώτημα εάν, παραβάσεις διατάξεων περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ν. 2121/1993, κατά την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ειδικώς δε εκτέλεση μουσικής δημιουργών, που αντιπροσωπεύονται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, χωρίς άδεια ή κατά παράβαση αδείας και οι οποίες δύνανται να επιφέρουν την ανάκληση της χορηγηθείσας αδείας μουσικής ή/και της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του καταστήματος, ή την επιβολή διοικητικής κυρώσεως ή μετρου, μπορούν κατά νόμο να διαπιστώνονται από μόνα τα όργανα Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, ή η διαπίστωση αυτή πρέπει να γίνει από άλλα ή και από άλλα και ποια καθ’ ύλην αρμόδια ή συναρμόδια ελεγκτικά όργανα (ενδεικτικώς αστυνομικά όργανα), προς τα οποία πρέπει οι δήμοι να διαβιβάζουν τις σχετικές αναφορές για περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα, με τη γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του ΝΣΚ, ως προς τα ζητήματα αυτά ισχύουν τα εξής:

α) Όταν διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του νόμου με παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια δημοσίας εκτελέσεως μουσικής και μουσικών οργάνων από τον οικείο δήμο, δεν μπορεί να συντρέξει νόμιμη περίπτωση ανακλήσεως αυτής, αλλά μόνον επιβολής των αναλόγων διοικητικών κυρώσεων και μέτρων, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω.

β) Σε περίπτωση χορηγήσεως τέτοιας αδείας μουσικής εκ μέρους δήμου, μετά από σχετική άδεια από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), όπως αυτοί αναγνωρίζονται από το νόμο, η προσήκουσα γνωστοποίηση της ανακλήσεως της τελευταίας αδείας, στο δήμο από τον ΟΣΔ, καθιστά ανακλητέα την άδεια, με σχετική αιτιολογημένη πράξη του αρμοδίου οργάνου του δήμου, για τον λόγο αυτό και χωρίς να προηγηθεί έρευνα ή διαπίστωση οποιουδήποτε είδους από οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο νομικού προσώπου.

γ) Ίδιο, κατά τα ανωτέρω, ζήτημα ανακλήσεως αδειών, με αιτιολογημένη πράξη, ανακύπτει και στην περίπτωση, κατά την οποία η χορηγηθείσα άδεια, εκδόθηκε βάσει αδείας κάποιου νομικού προσώπου, που δεν ανήκει σε αναγνωριζόμενο από το νόμο ΟΣΔ, η δε ενεργοποίηση του δήμου γίνεται είτε κατόπιν σχετικής γνωστοποιήσεως από τον ΟΠΙ ή από ΟΣΔ, είτε και αυτεπαγγέλτως και χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί διαπίστωση παραβάσεως οποιουδήποτε είδους, από οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο νομικού προσώπου.

δ) Η καταγγελία των οργάνων των ΟΣΔ σχετικά με διαπίστωση της προσβολής ή μη των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών που εκπροσωπούν, σύμφωνα με τον ν. 2121/1993, κατά την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτιμάται και αξιολογείται από την αρμόδια αρχή ως απλό πραγματικό στοιχείο, το περιεχόμενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξη. (πλειοψ.)

Ολόκληρη τη γνωμοδότηση μπορείτε να δείτε εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *