Σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης

Με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των τοπικών αρχών

Με το άρθρο 5 του Νόμου 4368/2016 συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βασικές κατευθύνσεις των επεξεργασιών της Επιτροπής είναι η δημιουργία επιτελικού κράτους και η αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αμφότερα τα επίπεδα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των τοπικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της διαλειτουργικότητας όλων των επιπέδων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και της εγγύτητας της λήψης των αποφάσεων και της παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες.

Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και θεσμική και οικονομική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά και τις σχέσεις της με την Κεντρική και την Αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό πρότασης για την αναμόρφωσή του, καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό πρότασης για την αναμόρφωσή του, περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης σχετικού σχεδίου νόμου.

Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της ή να ζητά γραπτή συμβολή από οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ιδιώτη.

Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το παραπάνω έργο της εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της, όμως η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να συγκροτούνται έως και τέσσερις (4) Ομάδες Εργασίας για επιμέρους ζητήματα του αντικειμένου της.

Σε κάθε Ομάδα Εργασίας, της οποίας υπεύθυνος ορίζεται ένα μέλος της Επιτροπής, μπορούν να μετέχουν ως μέλη, εκτός των μελών της Επιτροπής, στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εμπειρογνώμονες.

Δεί τε τι προβλέπει το άρθρο 5 του Ν. 4368/2016 αναλυτικά, παρακάτω
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Επιτροπή»). Βασικές κατευθύνσεις των επεξεργασιών της Επιτροπής είναι η δημιουργία επιτελικού κράτους και η αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αμφότερα τα επίπεδα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των τοπικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της διαλειτουργικότητας όλων των επιπέδων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και της εγγύτητας της λήψης των αποφάσεων και της παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και θεσμική και οικονομική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά και τις σχέσεις της με την Κεντρική και την Αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό πρότασης για την αναμόρφωσή του, καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό πρότασης για την αναμόρφωσή του, περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης σχετικού σχεδίου νόμου.

Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της ή να ζητά γραπτή συμβολή από οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ιδιώτη.

3. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και απαρτίζεται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ως Πρόεδρο,

β) έντεκα (11) επιστήμονες με συναφή με το έργο της Επιτροπής ενασχόληση ή εμπειρογνώμονες σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

γ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,

δ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου,

ε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου,

στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,

ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,

η) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,

θ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

ι) τρεις (3) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),

ια) τρεις (3) εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.),

ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.−Ο.Τ.Α.) και

ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), ως μέλη.

4. α) Καθήκοντα εισηγητών της Επιτροπής ασκούν οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Τμήματος των καθ’ ύλην αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου.

β) Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής απασχολούνται τρεις (3) υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις (3) υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.

5. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 έργο της εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6. Στο πλαίσιο της Επιτροπής και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να συγκροτούνται έως και τέσσερις (4) Ομάδες Εργασίας για επιμέρους ζητήματα του αντικειμένου της. Σε κάθε Ομάδα Εργασίας, της οποίας υπεύθυνος ορίζεται ένα μέλος της Επιτροπής, μπορούν να μετέχουν ως μέλη, εκτός των μελών της Επιτροπής, στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εμπειρογνώμονες.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτείται επιπλέον Ομάδα Εργασίας για την εξέταση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την αναπηρία και την αναμόρφωση αυτού του θεσμικού πλαισίου. Στην ανωτέρω Ομάδα Εργασίας προσκαλούνται υποχρεωτικά εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ και ένας επιστήμονας με εμπειρία στα θέματα σχεδιασμού πολιτικών για την αναπηρία ο οποίος υποδεικνύεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ..

7. Η Επιτροπή και οι Ομάδες Εργασίας συνεδριάζουν εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου και στα μέλη τους, καθώς και στους εισηγητές και στους υπαλλήλους που ορίζονται για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης, καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Πηγή: lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *