Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος Απρίλιος 2016 έως Οκτώβριος 2016), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων ορίζονται σε 15 (δεκαπέντε).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα που χορηγεί ο Δήμος Αθηναίων και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων ( Λιοσίων αρ. 22) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (210 5278136) από Κ.Ε.Π. εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν :

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής του με τον αντίστοιχο αρ. πρωτοκόλλου.

Η έναρξη της άσκησης, προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιλογή του. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί , αντίστοιχα, στο Δήμο Αθηναίων (οδός Λιοσίων αρ. 22) με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η άσκηση θα γίνεται στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων και τη διοικητική εποπτεία του Προϊσταμένου της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχολούμενων υποψήφιων δικηγόρων.

Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου.

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Γραμματεία της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, ενώ τη βεβαίωση άσκησης, χορηγεί ο Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων.

Πηγή: lawspot.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *