Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους (Εγκύκλιος)

Με τη νέα εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ότι οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους ενώπιον διοικητικών αρχών

Με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, δίνονται απαντήσεις σε σχέση με το ζήτημα της εκπροσώπησης των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους.Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους ενώπιον των διοικητικών αρχών, ενώ οι εμπλεκόμενοι καλούνται να εφαρμόσουν τις κείμενες ρυθμίσεις κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:Με έναυσμα τα ως άνω σχετικά έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσίας μας αλλά και ερωτήματα που δεχόμεθα καθημερινά από ΚΕΠ της χώρας και αφορούν στην περίπτωση όπου δικηγόρος προσέρχεται σε μία διοικητική αρχή ή ΚΕΠ προκειμένου να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει τελική διοικητική πράξη για λογαριασμό του εντολέα του, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:Επί του θέματος η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.11853/6.05.2009 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ενημέρωνε όλες τις Διοικητικές Αρχές της χώρας ως προς τα εξής:«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/99, ΦΕΚ 45/Α΄), «Αίτηση του ενδιαφερομένου για την έκδοση διοικητικής πράξης απαιτείται όταν το προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις».Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄), «Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους…».Μέχρι σήμερα έχει γίνει δεκτό ότι οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2690/99 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004, για την περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον των διοικητικών αρχών για να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, επιτρέπουν την υποβολή αιτήσεων πολιτών προς τη διοίκηση από τρίτα πρόσωπα, μόνο εφόσον αυτά προσκομίζουν τη νόμιμη προς αυτό εξουσιοδότηση, η οποία μάλιστα πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που αντί του ενδιαφερομένου πολίτη και για λογαριασμό του, προσέρχεται στην υπηρεσία για να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, πληρεξούσιος δικηγόρος, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. Δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων – ΦΕΚ 235/Α΄).Ως εκ τούτου, οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία η υποβολή της αίτησης γίνεται από δικηγόρο, ο οποίος υπογράφει την αίτηση για λογαριασμό του πελάτη του, αυτός παραλαμβάνει και την τελική πράξη χωρίς άλλη διαδικασία ή απαίτηση.Το ίδιο ισχύει και για την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης που έχει υποβληθεί από δικηγόρο.Εάν η αίτηση έχει ήδη υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τρίτο και προσέρχεται δικηγόρος για την παρακολούθηση αυτής ή την παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, τότε του ζητείται να δηλώσει επί τόπου την πληρεξουσιότητά του, το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει».Περαιτέρω, και όσον αφορά στη χορήγηση αντιγράφων εγγράφων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), όπως ισχύει, υπενθυμίζεται ότι έκαστη Υπηρεσία ικανοποιεί το αίτημα πρόσβασης σε έγγραφα (διοικητικά ή ιδιωτικά), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγησή τους στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου, ανεξάρτητα εάν το αίτημα αυτό έχει υποβληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του που ενεργεί κατόπιν προφορικής εντολής.Επιπροσθέτως, σε πλήρη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα εγκύκλιο, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) εξέδωσε την αρ. 28/2018 εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 771276/18-6-2018) όπου ρητά αναφέρεται ότι: «Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων ΦΕΚ 208Α’).Για την νομιμοποίηση του δικηγόρου αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ή των διοικητικών προσφυγών, που κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του, είτε σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις Υπηρεσίες για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του (από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει), καθώς και η προφορική δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση».Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην προγενέστερη αρ. 23/2018 εγκύκλιο του ως άνω φορέα (αρ. πρωτ. 606327/9-5-2018) είχε αποτυπωθεί η απαίτηση οι δικηγόροι να φέρουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του εντολέως τους αλλά κατόπιν σχετικής επιστολής του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, ο φορέας τροποποίησε την εγκύκλιο αυτή με την ως ανωτέρω, για την περίπτωση που στις Υπηρεσίες προσέρχεται δικηγόρος αντί του ενδιαφερόμενου πολίτη.Με τα αριθ. (1) και (2) σχετικά έγγραφα η Διεύθυνση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης δίδει σαφείς οδηγίες σε Δήμους της χώρας ότι προκειμένου οι δικηγόροι να νομιμοποιούνται να ζητήσουν για λογαριασμό των εντολέων τους την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης απαιτείται να προσκομίζουν ειδικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ελληνική δημόσια αρχή.Και τούτο διότι, κατά την άποψη της εν λόγω υπηρεσίας, τα πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των δημοτών, τα οποία αφορούν στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή και δεν είναι προορισμένα για δημόσια εμφάνιση. Εξαιτίας δε του εμπιστευτικού τους χαρακτήρα δύνανται να χορηγούνται σε τρίτους μόνον όταν εκείνοι θεμελιώνουν και αποδεικνύουν την ύπαρξη έννομου συμφέροντος, το οποίο και δεν υφίσταται όταν οι δικηγόροι δεν προσκομίζουν κάποιο εκ των παραπάνω πληρεξούσιων εγγράφων.Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι οδηγίες της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα οριζόμενα ρητώς στην εγκύκλιο του Υπουργείου μας, ότι δηλ. οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους ενώπιον των διοικητικών αρχών.Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια όλως ευλόγως να προκαλείται σύγχυση στους εμπλεκομένους στις σχετικές διαδικασίες φορείς και να υποβάλλεται πληθώρα ερωτημάτων ως προς τα ισχύοντα.Δεδομένου της ανάγκης άμεσης άρσης των όποιων αμφισβητήσεων/ παρανοήσεων προκύπτουν και προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή των κείμενων ρυθμίσεων κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο από όλη τη Διοίκηση, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν η Υπηρεσία σας έχει προβεί σε νομοθετική ή άλλη ρύθμιση (π.χ. έκδοση εγκυκλίου, Γνωμοδότηση ΝΣΚ) βάσει της οποίας διαφοροποιείται επί του θέματος από τα οριζόμενα στην αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.11853/6.05.2009 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο στο dsa.gr

Πηγή: dsa.gr

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Υποψήφιος ένορκος ζήτησε αυτόγραφο από τον κατηγορούμενο «βαρώνο των ναρκωτικών» Ελ Τσάπο. Τί αποφάσισε το δικαστήριο

Ένα σπάνιο περιστατικό συνέβη στη δίκη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκούσμαν, ενός από τους πιο διαβόητους εμπόρους ναρκωτικών του πλανήτη. Ένας υποψήφιος ένορκος ζήτησε αυτόγραφο από τον κατηγορούμενο, κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας επιλογής ενόρκων στη δίκη που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.
Ο Μεξικανός «βαρώνος των ναρκωτικών» κατηγορείται πως εισήγαγε στις ΗΠΑ συνολικά πάνω από 200 τόνους ναρκωτικών. Η δίκη του αναμένεται να διαρκέσει περίπου 4 μήνες. Στην πρώτη μέρα επιλογής ενόρκων ο υποψήφιος, που ζει στη Νέα Υόρκη για περίπου 20 χρόνια άλλα έχει γεννηθεί στο Μεντεγίν της Κολομβίας, ανέφερε πως του αρέσουν οι αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές και ότι γνωρίζει καλά το θέμα του εμπορίου ναρκωτικών, λόγω της καταγωγής του.
Το Μεντεγίν έγινε γνωστό σε όλον τον κόσμο καθώς ήταν το κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου κοκαΐνης την εποχή του Πάμπλο Εσκομπάρ. Ο νεαρός υποψήφιος ένορκος φαίνεται ότι ρώτησε έναν κλητήρα του δικαστηρίου αν θα μπορούσε να έχει το αυτόγραφο του Ελ Τσάπο, ο οποίος ήταν ο πλέον καταζητούμενος άνθρωπος στις ΗΠΑ, μετά τον Οσάμα μπιν Λάντεν.
Ένας από τους εισαγγελείς ζήτησε να απορριφθεί από ένορκος ο νεαρός, επειδή είναι «ερωτευμένος» με τον Ελ Τσάπο. Ο συνήγορος υπεράσπισης όμως είχε διαφορετική άποψη. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως και ο ίδιος έχει στην κατοχή του αυτόγραφο του Τσαρλς Μάνσον και δύο ηγετών της Χαμάς.
«Προφανώς δεν είμαι οπαδός τους. Ίσως τον ενδιαφέρουν απλά αυτόγραφα από κακόφημους διάσημους. Όπως και εμένα», ανέφερε ο δικηγόρος του Ελ Τσάπο. Ο δικαστής παρενέβη και ρώτησε τον υποψήφιο ένορκο γιατί ζήτησε αυτόγραφο από τον κατηγορούμενο. Και εκείνος απάντησε: «Επειδή είμαι κατά κάποιο τρόπο θαυμαστής του».
Το αποτέλεσμα ήταν να το διαγράψουν αμέσως από τον κατάλογο των πιθανών ενόρκων. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος που καθόταν στο εδώλιο φάνηκε να διασκεδάζει με το περιστατικό αυτό. (Πηγή: www.lifo.gr)

Αναδημοσίευση από legalnews24.gr

69χρονος διεκδικεί δικαστικά να του αφαιρέσουν 20 χρόνια ζωής!

Δικαστικό αγώνα με σκοπό να αλλάξει την ηλικία του ξεκίνησε ο Ολλανδός επιχειρηματίας Εμίλ Ράτελμπαντ. Ο 69χρονος Εμίλ, ο οποίος επιθυμεί να μεταβάλλει την ηλικία του ώστε να είναι κατά 20 χρόνια νεότερος, κατέθεσε το αίτημα του στην τοπική κοινότητα όπου κατοικεί, η οποία αρνήθηκε να τροποποιήσει την ηλικία του στα επίσημα έγγραφα.
Ο Εμιλ Ράτελμπαντ, υποστηρίζει ότι εάν επιτρέπεται στα τρανσέξουαλ άτομα να αλλάξουν φύλο, πρέπει να του επιτραπεί να αλλάξει την ημερομηνία γέννησής του επειδή οι γιατροί είπαν ότι έχει το σώμα ενός 45χρονου.
Η υπόθεση του Ράτελμπαντ έχει μεταφερθεί πλέον στα δικαστήρια της Ολλανδίας ενώ έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ολλανδικών μέσων ενημέρωσης. Η ιστοσελίδα Vice, αναρωτιέται: «Είναι ο Εμίλ Ράτελμπαντ διαταραγμένος ή πολύ έξυπνος;»
Ο επιχειρηματίας γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1949, αλλά λέει ότι αισθάνεται τουλάχιστον 20 χρόνια νεότερος και θέλει να αλλάξει την ημερομηνία γέννησής του στις 11 Μαρτίου 1969. Ο ίδιος δηλώνει : «Έχω κάνει έναν έλεγχο και τι δείχνει: Η βιολογική μου ηλικία είναι 45 χρόνων. Όταν είμαι 69, είμαι περιορισμένος, ενώ αν είμαι 49, τότε μπορώ να αγοράσω ένα καινούργιο σπίτι, να οδηγήσω ένα διαφορετικό αυτοκίνητο. Όταν είμαι στο Tinder και λέω ότι είμαι 69, δεν παίρνω απάντηση. Εάν είμαι 49 ετών, με το πρόσωπο που έχω, θα βρίσκομαι σε πολύ καλύτερη θέση. Οι τρανσέξουαλ μπορούν τώρα να αλλάξουν το φύλο τους με το πιστοποιητικό γέννησής τους και με το ίδιο πνεύμα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για αλλαγή ηλικίας».
Ο Ολλανδός δήλωσε ότι υφίσταται διάκριση λόγω της ηλικίας του και ότι αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα στην κοινωνία. Διαμαρτύρεται ότι οι εταιρείες είναι απρόθυμες να προσλάβουν κάποιον στην ηλικία του.
Υποστηρίζει επίσης ότι η αλλαγή της ηλικίας του θα είναι θετική και για την κυβέρνηση, καθώς θα παραιτηθεί από τη σύνταξή του έως ότου φθάσει ξανά στην ηλικία συνταξιοδότησης.
Ο δικαστής δήλωσε ότι βλέπει με συμπάθεια την υπόθεση, καθώς πλέον οι άνθρωποι μπορούν τώρα να αλλάξουν το φύλο τους, κάτι που κάποτε θα ήταν αδιανόητο.
Αλλά το δικαστήριο δήλωσε ότι θα υπάρξουν πρακτικά προβλήματα στο να επιτρέπεται στους ανθρώπους να αλλάξουν την ημερομηνία γέννησής τους, καθώς θα σήμαινε νόμιμη διαγραφή μέρους της ζωής τους.
Το δικαστήριο αναμένεται να διατυπώσει γραπτή απόφαση εντός τεσσάρων εβδομάδων.
(gazzetta.gr)

Αναδημοσίευση από legalnews24.gr

Ενημέρωση δικηγόρων σχετικά με τη λειτουργία του επαγγελματικού λογαριασμού

Με βάση τα μέχρι τώρα ισχύοντα η δήλωση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 12/12

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη λειτουργία του επαγγελματικού λογαριασμού δημοσίευσε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.Το σημείωμα συνέταξε ο κ. Ευστάθιος Μπακάλης, Δικηγόρος Αθηνών, Φορολογικός Σύμβουλος της Ολομέλειας.Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, με βάση τα μέχρι τώρα ισχύοντα η δήλωση του άνω επαγγελματικού λογαριασμού θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 12.12.2018.Το σημείωμα αναφέρει τα εξής:1. Το πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματικού λογαριασμού διέπεται από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 45231/20-04-2017, όπως τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/06-11-2017 κατ ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28-08-2018. 2. Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του Ν. 4446/2016 (ήτοι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι οτ τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, σύμφωνα με την περίπτωση 13 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751), που διαθέτουν έναν από τούς Κ.Α.Δ., οι οποίοι αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. 45231 / 20-04-2017 (μεταξύ των οποίων και οι νομικές δραστηριότητες: Κ.Α.Δ. 69.10), υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τον ή τους επαγγελματικό /ούς λογαριασμό /ούς στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων, που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας, που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 45231/20-04-2017. 3. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28-08-2018, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12-09-2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3965/12-09-2018). 4. Ως «Επαγγελματικός Λογαριασμός» ορίζεται, στη διάταξη του άρθρου 62 περ. ιη’ του Ν. 4446/2016, ο λογαριασμός, που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010, μέσω του οποίου διενεργούνται συναλλαγές, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα του κατόχου.5. Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οτ υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές, που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.6. Οι συναλλαγές, που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού, αφορούν αποκλειστικά στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.7. Συναλλαγές, που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου, μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010, ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής, διενεργούνται μέσω Επαγγελματικού Λογαριασμού, που έχει δηλωθεί κατά την προβλεπομένη διαδικασία.8. Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται σε μορφή ΙΒΑΝ και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχονς Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει σε απενεργοποίησή του. 9. Δεν επιτρέπεται δήλώση του ιδίου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής και, σε μια τέτοια περίπτωση, η Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει σε απενεργοποίηση των Λογαριασμών. 10. Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών Λογαριασμών τους, σε περίπτωση, που οι συναλλαγές της παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 45231/20-04-2017 (όπως ορίζονται και στο άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1005/2017) διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς. 11. Οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγραφούν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή /και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού Λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης. Oι μεταβολές, που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς, δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία, κατά την οποία επήλθε η μεταβολή.Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28-08-2018, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12-09-2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3965/ 12-09-2018).12. Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ.

Δείτε αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα στο dsth.gr

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Η αναθεώρηση του Συντάγματος στο προσκήνιο (Γράφει ο Καραμέτος Κ. Γεώργιος)

Το Σύνταγμα είναι ο βασικός πυλώνας των νόμων ενός κράτους-δικαίου. Η αναθεώρησή του η οποία προτάθηκε τις τελευταίες ημέρες από την κυβέρνηση υποδεικνύει την σκόπιμη αναθεώρηση ενόψει των επικείμενων εθνικών εκλογών. Σε πολλά κράτη της Ευρώπης, η αναθεώρηση ή τροποποίηση του Συντάγματος της εκάστοτε χώρας απαιτεί διάλογο μεταξύ των κομμάτων και εξαντλητική μελέτη ως προς τα άρθρα που θα τροποποιηθούν.
Ας δούμε όπως με απλά λόγια τι σημαίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος που έχει κατακλύσει τα ειδησεογραφικά πηγαδάκια τις τελευταίες ημέρες. Ο ορισμός έχει ως εξής: «Αναθεώρηση του Συντάγματος είναι η τροποποίηση ή κατάργηση ή αντικατάσταση ή προσθήκη ή αυθεντική ερμηνεία συνταγματικών διατάξεων, η οποία ενεργείται στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος και με τη διαδικασία που το Σύνταγμα προβλέπει».
Το άρθρο 110 του Συντάγματος ορίζει ποιές συνταγματικές διατάξεις είναι αναθεωρητέες και ποιές όχι, καθώς και ποιά είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη συνταγματική αναθεώρηση.
Αναλυτικά όπως αναφέρει το άρθρο 110:
«1. Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των Αρθ-2 παρ.1, Αρθ-4 παρ.1, 4 και παρ.7, Αρθ-5 παρ.1 και παρ.3, Αρθ-13 παρ.1 και 26.
2. Η ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.
3. Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.
4. Αν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παρ.2, η επόμενη Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της.
5. Κάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου επιψηφιστεί από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της.
6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης.»
Επίσης, στο άρθρο 110 του Συντάγματος ορίζεται ότι οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, άρθρο 4 παράγραφοι 1,4 και 7, το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 13 παράγραφος 1 και 26. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ολική αναθεώρηση του Συντάγματος.
Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 110 του Συντάγματος, δεν επιτρέπεται να κινηθεί νέα διαδικασία αναθεώρησης, πριν παρέλθουν πέντε έτη από την περάτωση της προηγούμενης. Η διάταξη αυτή απονέμει ιδιάζουσα βαρύτητα σε κάθε αναθεώρηση διότι, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της, την επιτυχία της ή μη και την έκτασή της, δεσμεύει το Σύνταγμα για πέντε έτη. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί, προδήλως, να αποτρέψει τις κυβερνήσεις από συχνές και ευκαιριακές αναθεωρήσεις, οι οποίες μπορούν τελικά να έχουν αντίθετο αποτέλεσμα και να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο το κράτος.
Η τελική αναθεώρηση του Συντάγματος είναι κάτι που επιβάλλεται να εξεταστεί σοβαρά και με απρόσκοπτη σύνεση, καθώς μέσα στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου η κατευθυνόμενη αναθεώρηση για ψηφοθηρικούς λόγους οδηγεί συχνότατα σε σοβαρές παραλείψεις και ενδέχεται να οδηγήσει τη χώρα σε αναχρονιστικές καταστάσεις.
Του
Καραμέτου Κ. Γεωργίου

Ελεύθερη ροή δεδομένων: Οι νέοι κανόνες για τα μη προσωπικά δεδομένα – Εγκρίθηκε ο Κανονισμός της ΕΕ

Ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης – Έως το καλοκαίρι του 2019 θα έχει τεθεί σε υποχρεωτική ισχύ στα κράτη μέλη

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα τη μεταρρύθμιση που θα καταργήσει τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Οι νέοι κανόνες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την τόνωση της οικονομίας των δεδομένων και την ανάπτυξη των αναδυόμενων τεχνολογιών όπως τα διασυνοριακά αυτόνομα συστήματα και η τεχνητή νοημοσύνη.Επί της μεταρρύθμισης είχε επιτευχθεί προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Ιουνίου 2018. Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση απαγορεύονται οι περιορισμοί εντοπισμού δεδομένων που επιβάλλουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη γεωγραφική τοποθεσία για την αποθήκευση ή την επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν οι περιορισμοί εφαρμόζονται για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Οι αρχές των κρατών μελών θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ακόμη και όταν αυτά βρίσκονται σε άλλη χώρα.

Η πρόσβαση σε δεδομένα μπορεί να είναι αναγκαία, π.χ., για σκοπούς ρυθμιστικού ή εποπτικού ελέγχου.Ο κανονισμός ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη κωδίκων δεοντολογίας που θα διευκολύνουν τους χρήστες των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων να αλλάζουν παρόχους ή να μεταφέρουν τα δεδομένα τους πίσω στα δικά τους συστήματα ΤΠ.Με τη σημερινή ψηφοφορία στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται η νομοθετική διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 4 Οκτωβρίου 2018.Ο κανονισμός αναμένεται να υπογραφεί από τα δύο θεσμικά όργανα κατά τη σύνοδο της ολομέλειας του Κοινοβουλίου στα μέσα Νοεμβρίου και στη συνέχεια να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.Θα ισχύσει δε άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

Δείτε τον Κανονισμό σχετικά με το πλαίσιο για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ εδώ

Πηγή: consilium.europa.eu

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Η νομοθεσία που ισχύει ανά τον κόσμο για το «bullying» (Γράφει ο Καραμέτος Κ. Γεώργιος)

Ως γνωστόν, ο εκφοβισμός «bullying» είναι ένα φαινόμενο νεανικής συνήθως παραβατικότητας, αν και συναντάται και σε μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες, που αφορά στη χρήση βίας κυρίως μεταξύ ατόμων εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας. Το φαινόμενο ορίζεται ως μια κατάσταση, κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία μεταξύ νέων της ίδιας περίπου ηλικίας, ενίοτε, μάλιστα, με έντονη βαναυσότητα, με σκοπό την επιβολή του δράστη, μέσω της ταπείνωσης, εξουθένωσης και καταδυνάστευσης του θύματος, γεγονός που έχει ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του «bullying», εκτός από τον έντονα αντικοινωνικό του χαρακτήρα, είναι η ποινική του διάσταση, παρά το γεγονός ότι δεν πληροί την αντικειμενική υπόσταση θεσμοθετημένου αυτοτελούς εγκλήματος. Ωστόσο, πτυχές από κάποιες εγκληματικές δράσεις που συνθέτουν το «bullying» έχουν ενταχθεί στο άρθρο 312 Π.Κ. (ως ίσχυε, αλλά και ως ισχύει μετά το άρθρο 8 του ν. 4322/2015), ενώ, κατά κανόνα, πληροί την υπόσταση και πολλών άλλων σοβαρών εγκλημάτων της ελληνικής έννομης τάξης. Έτσι, από πλευράς ποινικής αξιολόγησης, το «bullying» εκδηλώνεται συχνά ως ένα σύνθετο και εμφανώς περίπλοκο φαινόμενο ποικίλων αξιόποινων συμπεριφορών, που ενέχει το, επίσης, δυσχερώς διαχειρίσιμο στοιχείο ότι, κατά κανόνα, διαπράττεται από ανηλίκους ή άτομα νεαρής ηλικίας.
Στις περιπτώσεις διαδικτυακού «bullying», το οποίο γιγαντώνεται διαρκώς, ασφαλώς εφαρμοστέα είναι τα άρθρα 348Α’, 348Β’ και 348Γ’ του Π.Κ. (πορνογραφία ανηλίκων, προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους και πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων, αντίστοιχα), ενώ, βεβαίως, μπορεί να έχει εφαρμογή και το άρθρο 22 του ν. 2472/1997, που τιμωρεί το αδίκημα για την παράνομη διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αυτά ισχύουν στην ελληνική έννομη τάξη όσον αφορά το «bullying». Ας δούμε όμως τώρα τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο με το συγκεκριμένο φαινόμενο που ανέκαθεν υπήρχε μέσα στις κοινωνίες απλά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό και ταλανίζει την κοινωνία.
Αφρική
Στην Αφρική και συγκεκριμένα η Κένυα έχει νόμους που εμποδίζουν όλες τις μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης, τις οποίες ορίζει ως άμεσες ή έμμεσες από κάποιον για σεξουαλική επαφή, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σεξουαλικής δραστηριότητας που περιέχει σιωπηρή ή ρητή υπόσχεση μεταχείρισης στην απασχόληση ή εναλλακτικά, απειλή καταχρηστικής μεταχείρισης γενικότερα. Ωστόσο, ο νόμος είναι ασαφής για άλλες μορφές παρενόχλησης. Η Κένυα έχει νόμους απαγόρευσης για τις διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου λόγω φυλής, φύλου, εγκυμοσύνης, οικογενειακής κατάστασης, υγειονομικής κατάστασης, εθνοτικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος, ηλικίας, θρησκείας, ή γλώσσας. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι που να αντιτίθενται στον εκφοβισμό στα σχολεία της Κένυας, παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά εκφοβισμού στην Αφρική. Υπάρχουν όμως νόμοι που απαγορεύουν ρητά την παρενόχληση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς.
Στη Νότια Αφρική τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν επίσης να απευθύνονται στα δικαστήρια χωρίς τη γνώση των γονέων τους. Το 2013, η χώρα δημοσίευσε ευρεία νομοθεσία για την καταπολέμηση της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. Μεταξύ άλλων, ο νόμος για την προστασία από την παρενόχληση επιτρέπει σε έναν υπάλληλο να λάβει μια μορφή προστασίας έναντι μιας καταχρηστικής συμπεριφοράς εργοδότη ή συναδέλφου.
Αυστραλία
Η Αυστραλία διαθέτει εκτεταμένες διατάξεις για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, τόσο στα σχολεία όσο και στον εργασιακό χώρο. Στο χώρο εργασίας, τα άτομα ενθαρρύνονται να επιλύουν ζητήματα εκφοβισμού μέσω του εσωτερικού κανονισμού της επιχείρησης. Αν όμως αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, είναι πιθανό να ζητηθεί περαιτέρω βοήθεια, μεταβιβάζοντας το ζήτημα στην Επιτροπή Εργασίας. Σε περίπτωση που ο εκφοβισμός είναι βίαιος ή αλλιώς απειλητικός, η αστυνομία είναι επίσης αρμόδια από το νόμο να χειρίζεται τις καταγγελίες. Στα σχολεία, κάθε κράτος ή τοπική κοινότητα διαμορφώνει το δικό του/της σύνολο αντι-εκφοβιστικών πολιτικών και εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές στα δημόσια σχολεία. 
Ασία
Η Κίνα έχει αυστηρούς νόμους κατά του εκφοβισμού και είναι ιδιαίτερα επιθετική στις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τον κυβερνο-εκφοβισμό. Η χώρα ψήφισε πρόσφατα ένα νόμο που απαιτεί από τους πολίτες της να καταχωρούν τα πραγματικά τους ονόματα σε «online» συνδέσεις στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση να εντοπίζει τα άτομα πιο εύκολα, αναγκάζοντας έτσι τη λογοδοσία σε ό, τι οι άνθρωποι δημοσιεύουν στο διαδίκτυο. Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν ένα υγιές περιβάλλον για τους εργαζομένους και τα άτομα υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα όταν υποφέρουν από πράξεις εκφοβισμού εντός μιας επιχείρησης. 
Το 2013, η Ιαπωνία εισήγαγε νόμο που απαιτεί από τα σχολεία να αντιμετωπίζουν τον εκφοβισμό, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο. Τα σχολεία ήταν υποχρεωμένα να ενεργούν για την πρόληψη των περιστατικών εκφοβισμού και να αναφέρουν επίσης περιστατικά που προκύπτουν. Η Ιαπωνία όμως δεν έχει συγκεκριμένους νόμους για τον εκφοβισμό στο εργατικό δυναμικό. Ωστόσο, οι ισχύοντες νόμοι σχετικά με την παρενόχληση, την επίθεση και παρόμοια συμβάντα μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις εκφοβισμού.
Οι Φιλιππίνες έχουν προωθήσει την νομοθεσία κατά των εκφοβισμών στα σχολεία, με ευρείες διατάξεις για την προστασία των παιδιών από σωματική και ψυχολογική κακοποίηση. Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν διατάξεις για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο, καθώς και για τον εκφοβισμό που συμβαίνει μακριά από το σχολείο, αλλά στις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το σχολείο. Ο νόμος ορίζει ότι όλα τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία υιοθετούν ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης για τον εκφοβισμό που αφορούν το προσωπικό και τους σπουδαστές σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, οι νόμοι περί εκφοβισμού στο χώρο εργασίας είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένοι. Η νομοθεσία για την απαγόρευση του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας δεν έχει ακόμη εγκριθεί και πολλές περιπτώσεις δείχνουν ότι ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας είναι έντονος και δεν γίνεται τίποτε για την καταπολέμηση του προβλήματος.
Το 2014, η Σιγκαπούρη καταδίκασε τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο ως μέρος μιας σαρωτικής σειράς νόμων που στοχεύουν στην αντικοινωνική συμπεριφορά που καλύπτει τόσο τον χώρο εργασίας όσο και τις σχολικές αίθουσες. Η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, ο εκφοβισμός των παιδιών, η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας και η καταδίωξη είναι παράνομες, με το αδίκημα να τιμωρείται για πρώτη φορά, με πρόστιμο έως 5.000 δολάρια ή ένα χρόνο φυλάκισης. Οι επανειλημμένοι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα ύψους 10.000 δολαρίων και /ή φυλάκιση δύο ετών.
Ευρώπη
Το 2014, το Βέλγιο έθεσε σε εφαρμογή νέους νόμους κατά του «bullying», ως μέρος μιας μεταρρύθμισης που αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση όλων των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο χώρο εργασίας. Αυτός ο σαρωτικός νόμος καλύπτει τη βία, τον εκφοβισμό και την ανεπιθύμητη σεξουαλική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Σύμφωνα με αυτούς τους νόμους, οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωρίζουν και να διαχειρίζονται όλους τους κινδύνους που θα μπορούσαν να βλάψουν την ψυχολογική υγεία των εργαζομένων ή να οδηγήσουν σε άγχος, εξάντληση ή απαράδεκτη συμπεριφορά. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν επίσημες πολιτικές σε αυτούς τους τομείς και να αναθέτουν σε ένα υπεύθυνο άτομο να επιβλέπει αυτόν τον τομέα. Το Βέλγιο έχει επίσης θεσπίσει προηγμένους νόμους κατά της επιθετικής συμπεριφοράς για τον εκφοβισμό στα σχολεία και αντιμετωπίζει ενεργά το πρόβλημα της αύξησης του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο εκφοβισμός αναφέρεται στη Γαλλία ως «ηθική παρενόχληση» και η χώρα έχει νόμους για την απαγόρευση τέτοιων πράξεων. Η ηθική παρενόχληση ορίζεται ως «επαναλαμβανόμενες πράξεις που οδηγούν σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας που ενδέχεται να βλάψουν την αξιοπρέπεια, τη σωματική ή ψυχολογική υγεία του θύματος ή τη σταδιοδρομία του». Αυτοί οι νόμοι επιτρέπουν τόσο την αστική όσο και την ποινική δίωξη εναντίον του θύτη. Οι μέγιστες ποινές μπορούν να είναι τόσο υψηλές δηλαδή δύο χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 30.000 Ευρώ. Κάθε εκφοβισμός που συμβαίνει μέσα στα στενά όρια του εργασιακού περιβάλλοντος, φέρει την ευθύνη ο εργοδότης και ένας εκφοβισμένος εργαζόμενος είναι σε θέση να κερδίσει αποζημίωση από τον οργανισμό μέσω αστικής αποζημίωσης. Εντούτοις, τα μέτρα για την παρεμπόδιση του εκφοβισμού στα σχολεία είναι λιγότερο ανεπτυγμένα στη Γαλλία. Η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν η πρώτη που άρχισε να εξετάζει το ζήτημα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς πρέπει πρώτα να έρθουν σε επαφή με τις γαλλικές ενώσεις των δασκάλων για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται την κατάσταση εξαρτάται στη συνέχεια από τις περιστάσεις και την ατομική σχολική πολιτική.
Η Σουηδία ήταν η πρώτη και παραμένει ένα από τα λίγα κράτη με νόμους που απαγορεύουν συγκεκριμένα τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας. Αυτή η νομοθεσία παραβιάζει «επαναλαμβανόμενες, κατακριτέες ή σαφώς αρνητικές ενέργειες που στρέφονται εναντίον μεμονωμένων υπαλλήλων κατά τρόπο προσβλητικό και μπορεί να οδηγήσει στην τοποθέτηση αυτών των εργαζομένων εκτός της κοινότητας του χώρου εργασίας». Ο νόμος απαιτεί από τους εργοδότες να διερευνούν και να αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις εκφοβισμού κατά την εμφάνισή τους αλλά επίσης να υιοθετούν μια «μη τιμωρητική» προσέγγιση σε περιπτώσεις εκφοβισμού και να επιλύουν προβλήματα μέσω διαλόγου και συναίνεσης και όχι με την επιβολή κυρώσεων. Η Σουηδία έχει επίσης προχωρήσει προοδευτικά στην ανάληψη δράσης σχετικά με τον εκφοβισμό στα σχολεία, τοποθετώντας το βάρος της πρόληψης στο θεσμικό όργανο. 
Από το 1998, ο βρετανικός νόμος υπαγορεύει ότι οι κρατικές σχολές υποχρεούνται από το νόμο να εφαρμόζουν πολιτικές κατά του εκφοβισμού. Τα ιδιωτικά σχολεία είχαν παρόμοιες απαιτήσεις από το 2003. Ο κυβερνητικός εκφοβισμός δεν είναι ποινικό αδίκημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο υπάρχουν πολυάριθμοι νόμοι που μπορούν να εφαρμοστούν στον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο. Ο νόμος περί προστασίας από την παρενόχληση μπορεί να προστατεύσει τα άτομα από παρενόχληση, ενώ ο νόμος για τις τηλεπικοινωνίες αποτελεί αδίκημα για την αποστολή ανώνυμων, καταχρηστικών τηλεφωνικών κλήσεων. Αυτοί οι νόμοι έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο παρελθόν για τη δίωξη σε περιπτώσεις διαδικτυακού εκφοβισμού. Στο χώρο εργασίας, ο εκφοβισμός δεν είναι αντίθετος προς το νόμο, ωστόσο η παρενόχληση είναι. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει περιεκτικούς νόμους παρενόχλησης που απαγορεύουν την παρενόχληση κατά της ηλικίας, του φύλου, της αναπηρίας, του γάμου, της εγκυμοσύνης, της φυλής, της θρησκείας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.
Βόρεια Αμερική
Ο ορισμός του εκφοβισμού στον Καναδά είναι εκτενής, χαρακτηρίζοντας την πράξη ως μια «εκ προθέσεως βλάβη, επαναλαμβανόμενη με την πάροδο του χρόνου, σε μια σχέση όπου υπάρχει μια ανισορροπία ισχύος». Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε φυσικές επιθέσεις, λεκτική παρενόχληση και κοινωνικό αποκλεισμό. Ο ίδιος ο «εκφοβισμός» δεν αποτελεί αξιόποινο έγκλημα στον Καναδά σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ωστόσο κάθε ενέργεια που μπορεί να πάρει ένας θύτης καλύπτεται από άλλους νόμους. Η ποινική παρενόχληση, οι απειλές κατά του καρκίνου, η επίθεση και η σεξουαλική επίθεση είναι όλοι νέοι νόμοι που θα μπορούσαν να ισχύουν για κάποιον που συμπεριφέρεται ως «νταής». Αυτά ισχύουν εξίσου για τον σχολείο ή τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας. Ο Καναδάς είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να αναστρέψει τις τρέχουσες τάσεις του, οι οποίες παρατηρούν αύξηση του εκφοβισμού στην σχολική «αυλή». Αυτές οι πρωτοβουλίες αντιμετωπίζονται από μεμονωμένες τοπικές επαρχίες, οι οποίες έχουν περάσει νομοσχέδια και κανονισμούς κατά του εκφοβισμού σε διάφορους βαθμούς επιτυχίας.
ΗΠΑ
Ο εκφοβισμός αντιμετωπίζεται στις ΗΠΑ από ομοσπονδιακούς και τοπικούς νόμους. Σε σύνολο 41 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν νόμους και πολιτικές για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στα σχολεία και σε ορισμένες πολιτείες ο εκφοβισμός εμφανίζεται στον ποινικό κώδικα και μπορεί να εφαρμοστεί σε ανηλίκους. Οι νόμοι για τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας, εν τω μεταξύ, εμπίπτουν στους νόμους περί παρενόχλησης των ΗΠΑ. Η παρενόχληση ορίζεται ως παράνομη όταν α) η συνέχιση της προσβλητικής συμπεριφοράς γίνεται προϋπόθεση για συνεχιζόμενη απασχόληση ή β) η συμπεριφορά είναι αρκετά σοβαρή ή διεισδυτική ώστε να δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που ένας λογικός άνθρωπος θα θεωρούσε εκφοβιστικό, εχθρικό ή καταχρηστικό. Η επιθετική συμπεριφορά μπορεί να συνιστά, αλλά δεν περιορίζεται σε προσβλητικά λόγια, κακοποιήσεις, φυσική επίθεση ή απειλές, εκφοβισμό, κοροϊδία, χρήση επιθετικών εικόνων και παρεμβολή στην απόδοση της εργασίας. Η παρενόχληση είναι επίσης παράνομη όταν χρησιμοποιείται σε αντίποινα για την κατάθεση κατηγορίας διακρίσεων, τη μαρτυρία ή τη συμμετοχή σε έρευνα, διαδικασία ή αγωγή σύμφωνα με αυτούς τους νόμους. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, ο εργοδότης είναι αυτομάτως υπεύθυνος για κάθε παρενόχληση που μπορεί να προκληθεί στο εργασιακό περιβάλλον.
Νότια Αμερική
Το 2013, η Βουλή της Αργεντινής ψήφισε ένα νομοσχέδιο το οποίο σχεδιάστηκε για να μειώσει τις περιπτώσεις σωματικής βίας και λεκτικής ή ψυχολογικής κακομεταχείρισης κατά μαθητών στα σχολεία. Αυτός ο νόμος απαιτεί κυρώσεις κατά των δραστών εκφοβισμού, αντί να τους προειδοποιεί απλώς ενάντια στη συμπεριφορά τους. Η χώρα παρέχει επίσης μια τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση για τα θύματα που μπορεί να φοβούνται πολύ να αναφέρουν την υπόθεση στο σχολείο. Στο χώρο εργασίας, η ηθική και σεξουαλική παρενόχληση δεν αντιτίθεται σε καμία ειδική νομοθεσία. Ωστόσο, οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να παρέχουν ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από βία και κακοποίηση και οι περιπτώσεις εκφοβισμού έχουν μειωθεί με επιτυχία για τους λόγους αυτούς.
Ενώ η Βραζιλία έχει θεσπίσει νόμους κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, δεν υπάρχουν ειδικές ομοσπονδιακές διατάξεις για την αντιμετώπιση της ηθικής παρενόχλησης και άλλων μορφών εκφοβισμού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Παρά ταύτα, οι υπάλληλοι έχουν κερδίσει δικαστικές διαμάχες εναντίον εταιρειών για λόγους ηθικής παρενόχλησης.  Όσον αφορά τον εκφοβισμό στο σχολείο, δεν υπάρχει καμία ομοσπονδιακή πολιτική που να ισχύει για ολόκληρη τη χώρα, καθώς τα κράτη ή τα επιμέρους σχολεία πρέπει να αποφασίσουν εάν πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές.
Στο Μεξικό οι νόμοι κατά του εκφοβισμού είναι περιορισμένοι και τα δεδομένα δείχνουν ότι το 60% των μαθητών του σχολείου υπόκεινται σε εκφοβισμό ενώ βρίσκονται στο σχολείο. Υπάρχει έντονη ώθηση από την κυβέρνηση να ξεκινήσει η εισαγωγή νόμων για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, αλλά προς το παρόν η πολιτική κατά του εκφοβισμού ποικίλλει ανάλογα με το κράτος και το σχολείο. Επί του παρόντος, μόνο πέντε κράτη του Μεξικού έχουν νόμους – Tamaulipas, Nayarit, Federal Federal, Puebla και Veracruz. Η επίθεση και η σεξουαλική παρενόχληση θεωρούνται δικαιολογημένα αίτια για τον εργαζόμενο έτσι ώστε να τερματίσει την υπαλληλική σχέση χωρίς ευθύνη. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εργαζόμενος δικαιούται να αξίωση ενώπιον της αρμόδιας για την απασχόληση αρχής την κατάργηση της σύμβασης εργασίας και την πλήρη αποζημίωση του.
Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα χρόνια μέσω της κατάλληλης νομοθεσίας θα εκλείψει το συγκεκριμένο φαινόμενο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, αν και σημαντικό κριτήριο είναι πρωτίστως να πιστέψει ο κάθε άνθρωπος στον αυτοσεβασμό και μέσα από αυτό να οδηγηθεί στην σωστή συμπεριφορά στον απέναντί του. Άλλωστε όπως έχει πει και ο Ισοκράτης «Οι πόλεις δεν διοικούνται σωστά με τους νόμους αλλά με την ηθική συμπεριφορά των πολιτών».

Του
Καραμέτου Κ. Γεωργίου

Διακόπτεται η πρόσβαση στο The Pirate Bay και άλλες 37 ιστοσελίδες στην Ελλάδα

Η πρώτη απόφαση για διακοπή πρόσβασης σε ιστοσελίδες με παράνομο περιεχόμενο – Η λίστα με τα domain names

Δημοσιεύθηκε η πρώτη απόφαση της Επιτροπής για τη Διαδικτυακή Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ).Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή, με την οποία εισάγεται μία καινοτόμος για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία προστασίας πνευματικών έργων και συγγενικών δικαιωμάτων από διαδικτυακές προσβολές, ξεκίνησε τη λειτουργία της μόλις στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Με την πρώτη της απόφαση η οποία προχώρησε στην ουσία της υπόθεσης (3/2018), η Επιτροπή εξέτασε αίτηση της Εταιρίας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ) για προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής Ιδιοκτησίας μεγάλης κλίμακας μέσω διαδικτύου.Με την απόφασή της η ΕΔΠΠΙ διατάσσει τους ελληνικούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να διακόψουν την πρόσβαση σε 38 συνολικά ονόματα χώρου (domain names), μεταξύ των οποίων τέσσερα που παραπέμπουν στο Thepiratebay και άλλες δημοφιλείς ιστοσελίδες με ταινίες, σειρές, υπότιτλους και συναφές περιεχόμενο.Η Επιτροπή έθεσε μάλιστα διορία 48 ωρών από την κοινοποίηση της απόφαση (σ.σ. εκδόθηκε στις 6 Νοεμβρίου) για να συμμορφωθούν, απειλώντας τους παρόχους με πρόστιμο ύψους 850 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.Η διάρκεια της διακοπής της πρόβασης ορίστηκε στα 3 χρόνια από την κοινοποίηση της απόφασης.Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι προσβολές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων των δικαιούχων που εκπροσωπεί η αιτούσα εταιρεία, διενεργούνται μέσω του δικτύου επικοινωνιών των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο από συνδρομητές τους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους, για τις εν λόγω προσβολές.Υπενθυμίζεται ότι από την εν λόγω διαδικασία εξαιρούνται ρητώς οι προσβολές που τελούνται από τελικούς χρήστες με downloading , streaming και μέσω peer to peer.Σύμφωνα με την Επιτροπή, με τη λειτουργία των εν λόγω ιστότοπων παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε μεγάλη κλίμακα, καθώς η προσβολή αφορά πληθώρα έργων ενώ συντελείται επί σειρά ετών, μέσω των ίδιων ιστότοπων.Οι συγκεκριμένοι δε ιστότοποι δια των ως άνω ονομάτων χώρου είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους χρήστες του διαδικτύου.Τα ονόματα χώρου στα οποία θα πρέπει να διακοπεί η πρόσβαση είναι τα εξής:1. https://xrysoi.online
2. xrysoi.se
3. xrysoi.eu
4. http://gamatotv.me
5. thegmtv.org,
6. gamatotv.to
7. httρs://onlinemoviestar.xyz
8. onlinemoviestar.com
9. tainies.online
10. tenies.online
11. https://tenies-online.com
12. teniesonline.ucoz.com
13. https://oipeirates.οnline
14. oipeirates.eu
15. oipeirates.se
16. http://tainio-mania.com
17. tainiomania.ucoz.com
18. https://liomenοi.com
19. moviecinema.gr
20. moviecinematv.online
21. http://tainiesonline.tv
22. https://magico.info
23. http://www.subs4free.com
24. small-industry.com
25. rnedium-industry.com
26. https://subztv.club
27. http://www.greeksubtitles.info
28. httρ://www.subtitles.gr
29. https://thepiratebay.org
30. thepiratebay.se
31. thepiratebay.me
32. thepiratebay3.org
33. https://yts.am
34. httρs://www.1337x.tο
35. 1337x.st
36. 1337x.ws
37. 1337x.eu
38. 1337x.se

Δείτε την απόφαση της ΕΔΠΠΙ εδώ

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Νέο πρότυπο καταστατικό για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και οδηγίες συμπλήρωσης

Με το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται μετά το Νόμο 4541/2018

Με νέα απόφαση τροποποιήθηκε η Υπουργική Απόφαση για τα Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε., όσον αφορά τα καταστικά των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.Ειδικότερα, η τροποποίηση έγινε προκειμένου το καταστατικό’της ΕΠΕ να περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται μετά το Νόμο 4541/2018.Πέραν του πρότυπου καταστατικού, με τη νέα απόφαση αντικαταστάθηκαν και τα παραρτήματα για τις οδηγίες.Σύμφωνα με το νέο Παράρτημα για την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης:Άρθρο 11. Η επωνυμία της ΕΠΕ σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις και μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.2. Στην επωνυμία θα πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ή το ακρωνύμιο «Ε.Π.Ε.».3. Στην περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης ΕΠΕ, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ή «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».4. Η προσθήκη του διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική, καθόσον δεν ανήκει στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού.5. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου για διεθνείς συναλλαγές είναι προαιρετική. Εφόσον όμως είναι επιθυμητή, μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί η επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες που έχει ήδη επιλεγεί είτε, εάν έχει επιλεγεί επωνυμία με ελληνικούς χαρακτήρες, αυτή να αποδίδεται ή να μεταφράζεται σε ξένη γλώσσα. Ο νομικός τύπος θα πρέπει να αποδίδεται υποχρεωτικά με τις λέξεις «Limited Liability Company» ή το ακρωνύμιο «L.L.C.» ή «LTD» και αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη με την προσθήκη των λέξεων «Single Member Limited Liability Company» ή «Single Member L.L.C» ή «Single Member LTD».6. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου απαιτεί προέλεγχο, όπως προβλέπεται, βάσει της διάταξης της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ επιχειρήσεων με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό.Άρθρο 2Έδρα της εταιρείας μπορεί να ορίζεται και οποιαδήποτε τοπική ή δημοτική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).Άρθρο 31. Στο σκοπό περιλαμβάνεται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της Ε.Π.Ε.2. Στις Ε.Π.Ε. απαγορεύεται η άσκηση επιχείρησης για την οποία από τον νόμο έχει οριστεί αποκλειστικός εταιρικός τύπος.Άρθρο 4Στις Ε.Π.Ε. απαγορεύεται η εταιρεία να έχει αόριστη διάρκεια.Άρθρο 51. Κατά την σύσταση θα πρέπει υποχρεωτικά να βεβαιώνεται από τους ιδρυτές η ολοσχερής καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.2. Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.3. Το κείμενο που αφορά τις εισφορές σε είδος συμπληρώνεται μόνο εφόσον υπάρχουν και εφόσον δεν απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος για την μεταβίβαση τους, οπότε σε αυτή τη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού.4. Σε περίπτωση ύπαρξης εισφορών σε είδος, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθούν στο καταστατικό το αντικείμενο των εισφορών σε είδος, η αποτίμηση αυτών, το όνομα του εισφέροντος εταίρου και το σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος.5. Αποδεκτές εισφορές σε είδος είναι μόνο όσες αποτελούν περιουσιακά αγαθό δεκτικό εμφανίσεως στον ισολογισμό.6. Η αποτίμηση των εισφορών σε είδος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2190/1920. ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 01-01-2019 ο ν. 2190/1920 καταργείται και τίθεται σε ισχύ ο ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και η αποτίμηση των εισφορών σε είδος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).Άρθρο 7Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στο τέλος της χρήσης που έχει οριστεί από το καταστατικό (π.χ. αν η εταιρική χρήση έχει ορισθεί από 1/1 – 31/12 και η σύσταση της ΕΠΕ γίνει 30/6, η λήξη της Α’ εταιρικής χρήσης θα είναι 31/12, ήτοι μετά από 6 μήνες).Άρθρο 81. Το άρθρο αυτό συμπληρώνεται μόνο αν οι εταίροι επιλέξουν να αναθέσουν με το καταστατικό την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση επιλογής καταστατικής διαχείρισης:α) για την αλλαγή του διαχειριστή απαιτείται υποχρεωτικά τροποποίηση του καταστατικού καιβ) για να μπορέσουν οι εταίροι να επιλέξουν είτε τη νόμιμη (υπό 3 παρακάτω) διαχείριση είτε την ανάθεση της διαχείρισης με απόφαση της συνέλευσης (υπό 4 παρακάτω) θα πρέπει επίσης να προηγηθεί τροποποίηση του καταστατικού με κατάργηση του άρθρου αυτού.2. Οι διαχειριστές που θα οριστούν με το καταστατικό, μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, εταίροι ή μη εταίροι, η δε χρονική διάρκεια της ανάθεσης μπορεί να είναι ορισμένη ή αόριστη.3. Εάν οι εταίροι επιλέξουν να μην ορίσουν διαχειριστή με το καταστατικό, ισχύει η νόμιμη διαχείριση (άρθρο 16 ν. 3190/1955 ως ισχύει), δηλαδή η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει σε όλους τους εταίρους, που δρουν συλλογικά.4. Εάν οι εταίροι επιλέξουν να μην ορίσουν διαχειριστή με το καταστατικό, μπορούν με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων (άρθρο 17 ν. 3190/1955 ως ισχύει) μετά τη σύσταση της εταιρείας να αναθέσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη εταίρους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης ισχύει η νόμιμη διαχείριση.Δείτε αναλυτικά την Κοινή Υπουργική Απόφαση 107766 -12/10/2018 με τις τροποποιήσεις και την υπουργική απόφαση 31637/2017 «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

15ήμερη προθεσμία για κλήτευση κατηγορουμένου και νόμιμη σύντμησή της (ΑΠ 998/2018)

Αναίρεση απόφασης για μη εμπρόθεσμη κλήτευση – Πότε είναι νόμιμη η σύντμηση προθεσμίας από τον Εισαγγελέα

Με την υπ’ αριθμ. 998/2018 απόφασή του ο Άρειος Πάγος (Ε Ποινικό Τμήμα) έκανε δεκτή αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κρίνοντας ότι δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για την εμπρόθεσμη κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο.Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι το Δικαστήριο έσφαλε, καθώς προχώρησε στην κατ’ ουσία έρευνα της υπόθεσης αντί να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της έφεσης και να διατάξεις την εκ νέου κλήτευση του αναιρεσείοντος.Η προθεσμία των 15 ημερώνΌπως αναφέρεται στην απόφαση, στην προκειμένη περίπτωση από τα αποδεικτικά επίδοσης προκύπτει ότι η κλήση προς εμφάνιση στο Δικαστήριο, για τη δικάσιμο της 15-1-2018, επιδόθηκε στον εκκαλούντα, ήδη αναιρεσείοντα, με θυροκόλληση, στις 5-1-2018 και τη ίδια ημερομηνία στον αντίκλητο δικηγόρο του, που είχε διορισθεί με την έκθεση έφεσης.Επομένως, εφόσον από την επομένη της επίδοσης της κλήσης στον αντίκλητο στις 6-1-2018 από την οποία άρχισε να τρέχει σύμφωνα με το άρθρο 168 παρ. 1 ΚΠΔ, η ανωτέρω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, μέχρι την ημέρα της δικασίμου στις 15-1-2018, δεν μεσολάβησε χρόνος δεκαπέντε (15) ημερών, η γενομένη κλήτευση ήταν άκυρη.Επομένως αφού ο αναιρεσείων – κατηγορούμενος που εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στις 15-1-2018 και αντέλλεξε στην πρόοδο της διαδικασίας, επικαλούμενος την μη εμπρόθεσμη κλήτευσή του, το Δικαστήριο, ενόψει της μη τήρησης της προθεσμίας κλητεύσεως προς εμφάνιση, έπρεπε να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της υποθέσεως.Αντί όμως αυτού, απέρριψε τις σχετικές αντιρρήσεις του αναιρεσείοντα και προχωρώντας στην επί της ουσίας ουσίας έρευνα της υπόθεσης κήρυξε αυτόν ένοχο κατά τα προαναφερθέντα.Και η σύντμηση σε 8 ημέρεςΤα διαλαμβανόμενα στην απόφαση περί σύντμησης της προθεσμίας κλήτευσης σε οκτώ (8) ημέρες, με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κατ’ άρθρο 169 ΚΠΔ, δεν κρίνονται βάσιμα αφού δεν έχει εκδοθεί τέτοια πράξη.Απλώς στη δικογραφία υπάρχει ανυπόγραφη και χωρίς ημερομηνία σημείωση με το εξής, επί λέξει, περιεχόμενο «άμεσες επιδόσεις με επιμελητή ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 8ετίας ΠΡΟΣΟΧΗ:(προθεσμία κλήτευσης στο 1/2 κατ’ άρθρο 352 παρ2 εδαφ. β ΚποινΔ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ …».Αλλά και στη περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ότι η σημείωση αυτή είχε χαρακτήρα πράξης και παραγγελίας του άρθρου 169 ΚΠΔ, όπως προβάλλει ο αναιρεσείων και πάλι δεν είχε τηρηθεί, για την κλήτευση του αναιρεσείοντος η προθεσμία των οκτώ (8) ημερών.Η προθεσμία κλήτευσης, άρχιζε κατά τον υπολογισμό του άρθρου 168 ΚΠΔ από την επομένη της επίδοσης και η κλήση επιδόθηκε στον κατηγορούμενο και στον αντίκλητο του στις 5-1-2018, πλην, όμως, ενόψει του ότι, όπως ημερολογιακώς αποδεικνύεται, η τελευταία πριν τη δικάσιμο ημέρα, δηλ. η 14-1-2018, που έληγε η ως άνω οκταήμερη προθεσμία για την εμφάνισή του στο ακροατήριο, με αφετηρία την επόμενη της επίδοσης (6-1-2018) ήταν εξαιρετέα – ημέρα Κυριακή), σύμφωνα με το τρέχον ημερολόγιο, η συμπλήρωση της ως άνω οκταήμερης προθεσμίας κλητεύσεως, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη, μετατέθηκε για την επόμενη εργάσιμο ημέρα, Δευτέρα, 15-1-2018, που συμπίπτει με την ως άνω δικάσιμο, η οποία δεν υπολογίζεται στην ως άνω προθεσμία.Ως εκ τούτου, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 15-1-2018 δεν είχε συμπληρωθεί η οκταήμερη αυτή προθεσμία για την εμφάνιση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου στο ακροατήριο, υπολειπόμενης μίας ημέρας για τη συμπλήρωσή της, με συνέπεια την ακυρότητα της κλήτευσης του κατά την ως άνω δικάσιμο προς υποστήριξη της εφέσεώς του (ΑΠ 853/2017).Επομένως το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την προσβαλλομένη απόφασή του προχώρησε στην κατ’ ουσία έρευνα της υπόθεσης αντί να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της έφεσης και να διατάξεις την εκ νέου κλήτευση του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου έσφαλε και πρέπει, κατά παραδοχή ως βάσιμου του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η’ του ΚΠοινΔ λόγου της υπό κρίση αίτησης παρελκομένης της έρευνας των λοιπών λόγων, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο συντιθέμενο από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠοινΔ).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο areiospagos.gr

Αναδημοσίευση από lawspot.gr