Κανονικά θα λειτουργήσει αύριο 1/12 το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Κανονικά θα λειτουργήσει αύριο 1/12/2017 το Ειρηνοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με έγγραφο που εστάλη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.Ο ΔΣΑ εξέδωσε νωρίτερα ανακοίνωση για τα χθεσινά επεισόδια στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, καταδικάζοντας τη ρίψη χημικών σε κλειστό χώρο, η οποία «συνιστά όχι μόνον προσβολή, αλλά και σωματική βλάβη».Παράλληλα, η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών ενημέρωσε ότι λόγω των εκτάκτων συνθηκών στο Ειρηνοδικείο, παρατείνεται επί διήμερο η προθεσμία για το κλείσιμο των φακέλων όλων των διαδικασιών καθώς και της νέας τακτικής, ήτοι έως τις 12 το μεσημέρι της 4ης Δεκεμβρίου 2017.

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τα συναινετικά διαζύγια – Αναλυτικά οι νέες διατάξεις

Ενώπιον συμβολαιογράφου τα συναινετικά διαζύγια – Τροποποιήσεις σε Ποινικό Κώδικα και Κώδικες Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Δικονομίας

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».Όπως είχε αναφερθεί από τον Φεβρουάριο, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μία σειρά τροποποιήσεων στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης τροποποιήσεις στους Κώδικες Πολιτικής και Διοικητικής Δικονομίας, τον Κώδικα Συμβολαιογράφων, τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και το Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.Θα ακολουθήσει άρθρο με συνολική παρουσίαση των τροποποιούμενων διατάξεων.

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται επίσης οι πολυσυζητημένες διατάξεις για τα συναινετικά διαζύγια.Διατάξεις που αφορούν το συναινετικό διαζύγιο (άρθρο 22)Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίσταται ευκολότερη και ταχύτερη για τον διάδικο η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου.Ειδικότερα:1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων όπως ορίζεται στο άρθρο 1441».ΑιτιολογικήΜε την προσθήκη της πρώτης παραγράφου, στο άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα προστίθεται στους τρόπους λύσης του γάμου και η συμφωνία των συζύγων σύμφωνα με το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα.2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παρ. 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.3. α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παρ. 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση τον μάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχεία όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.»ΑιτιολογικήΜε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της δεύτερης παραγράφου, το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται και πλέον οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν τον γάμο τούς και με έγγραφη συμφωνία. Η συμφωνία υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος απαιτείται η ρύθμιση της επιμέλειας των τέκνων, της επικοινωνίας με αυτά, καθώς και της διατροφή τους, με την ίδια ως άνω ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων που υπογράφεται κατά τα ανωτέρω και ισχύει για δύο έτη τουλάχιστον.Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά στην επιμέλεια, στην επικοινωνία και στη διατροφή των ανήλικων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.Ο συμβολαιογράφος αμέσως μετά την κατάθεση των εγγράφων βεβαιώνει τη λύση του γάμου και επικυρώνει τις συμφωνίες, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης απέχει τουλάχιστον δέκα ημέρες από την αρχική συμφωνία των συζύγων, γεγονός που αποδεικνύεται από τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συμβαλλομένων. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της κατά τα ανωτέρω επικυρωμένης συμφωνίας, με ίδια συμφωνία και με την ίδια διαδικασία μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, η επικοινωνία με αυτά καθώς και η διατροφή τους για περαιτέρω χρονικό διάστημα. Η λύση του γάμου ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει τη συμφωνία, στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί και η σύστασή του. Ο ληξίαρχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην καταχώριση της λύσης.3. Η ρύθμιση της παρ. 5 δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά του χρόνο της κατάθεσής τους.ΑιτιολογικήΜε την παράγραφο αυτή λαμβάνεται μέριμνα για τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις συναινετικού διαζυγίου, από τις οποίες μπορεί σε κάθε περίπτωση να παραιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, ώστε να επιλέξει στη συνέχεια τη νέα διαδικασία4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντας έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.ΑιτιολογικήΤέλος, προβλέπεται ότι, και στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου με συμβολαιογραφική πράξη, ακολουθείται ο τρόπος λύσης του θρησκευτικού γάμου που περιγράφεται στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Αναστολή της αποχής των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια όλων των πλειστηριασμών

H Γενική Συνέλευση των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, συγκλήθηκε εκτάκτως χθες, Δευτέρα 27.11.2017

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, η οποία συγκλήθηκε εκτάκτως χθες, Δευτέρα 27.11.2017, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση σε σχέση με το θέμα των πλειστηριασμών, αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία τα εξής:

– Αναστολή της αποχής των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια όλων των πλειστηριασμών.
– Συστηματική παρακολούθηση της τήρησης των συμφωνηθέντων με τους συναρμόδιους υπουργούς για τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας των πλειστηριασμών και την προστασία των συμβολαιογράφων.
– Άμεση σύσταση και λειτουργία επιτροπών για τη βελτίωση της διαδικασίας και των συνθηκών διενέργειας των πλειστηριασμών.
– Αποτίμηση όλων των ανωτέρω σε συνέλευση των μελών είτε σε έκτακτη, είτε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσή μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Αναδημοσίευση από lawnet.gr

Οι εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας

Την δεύτερη Κυριακή θα αναδειχθεί από τη κάλπη ο πρόεδρος του συλλόγου. Κανείς από τους τρεις υποψηφίους δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το 50%+1. Πρώτος αναδείχθηκε ο Θανάσης Μακρυγιάννης νυν πρόεδρος του ΔΣΛ, δεύτερος ο κ. Κώστας Καραγκυνης και τρίτος ο Δημήτρης Κρούπης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ψήφισαν: 249

Άκυρα/Λευκά: 9

Έγκυρα: 240

Μακρυγιάννης 111 (46,25%)

Καραγκούνης 99 (41,25%)

Κρούπης 30 (12,5%)

Βερβεσός – Αναστασόπουλος για την προεδρία του ΔΣΑ

Ο κ. Δημήτρης Βερβεσός και ο κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι τελικώς οι δύο υποψήφιοι θα διεκδικήσουν στο δεύτερο γύρο την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.Συγκεκριμένα, στο 100% των ψηφισάντων, οι οποίοι έφτασαν τους 11633 σε σύνολο 20990 εγγεγραμμένων (συμμετοχή 55,42%), ο κ. Βερβεσός συγκέντρωσε 2785 ψήφους (ποσοστό 25,75%) και ο κ. Αναστασόπουλος 1884 ψήφους (17,42%).Ποσοστό άνω του 6% (βλέπε άρθρο 118 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων) συγκέντρωσαν οι κ. Φώτης Κωτσής (9,69%), Παναγιώτης Περάκης (8,08%) και Θεμιστοκλής Σοφός (7,86%).Υπενθυμίζεται ότι ο δεύτερος γύρος των εκλογών θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 και Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου (7 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα), στον ΔΣΑ.

Πηγή: lawspot.gr

Ηλεκτρονική δημοσίευση αποφάσεων Δικαστηρίων, Πινακίων και Εκθεμάτων στα Πρωτοδικεία, Εφετεία και Ειρηνοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσ/νίκης,Χαλκίδας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής Διαδικασίας” (ΟΣΔΔΥ ΠΔ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τα Δικαστήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης Χαλκίδας (4 Πρωτοδικεία, 4 Εφετεία, 19 Ειρηνοδικεία) αναπτύχθηκαν οι απαιτούμενες εφαρμογές, ώστε οι δικηγόροι να έχουν την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεών τους, σε όλα τα ανωτέρω δικαστήρια.
Συγκεκριμένα:
Στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ “ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ” εισάγονται τα δεδομένα που καθημερινά αποστέλλονται από το ΟΣΔΔΥ ΠΔ, για ενημέρωση των Δικηγόρων, οι οποίοι έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:
Επιλέγοντας «Δημοσίευση Αποφάσεων Δικαστηρίων»:
• Εμφανίζεται αυτόματα η καρτέλα των υποθέσεών του που έχει χειριστεί ως καταθέσας ή ως παραστάς Δικηγόρος, ταξινομημένες από τις τελευταίες προς τις προγενέστερες.
• Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια (Δικαστήριο, Έδρα, Διαδικασία, Ονοματεπώνυμο οποιουδήποτε από τους διαδίκους, Γενικό Αριθμό (ΓΑΚ) κατάθεσης κ.λπ.)
• Παρέχεται η δυνατότητα στο Δικηγόρο να υποβάλει αίτημα ενημέρωσής του για την δημοσίευση μιας απόφασης, καταχωρώντας τον ΓΑΚ που τον ενδιαφέρει.
• Αποστέλλεται SMS στον δικηγόρο για την δημοσίευση της απόφασης.
• Δυνατότητα αποστολής E_mail στον δικηγόρο για την δημοσίευση της απόφασης.
Επιλέγοντας «Πινάκια Αναλυτικά Δικαστηρίων»:
• Εμφανίζεται αυτόματα η καρτέλα των πινακίων υποθέσεων που έχει χειριστεί ως καταθέσας ή ως παραστάς Δικηγόρος, ταξινομημένες από τις τελευταίες προς τις προγενέστερες.
• Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια (Δικαστήριο, Έδρα, Διαδικασία, Ονοματεπώνυμο οποιουδήποτε από τους διαδίκους, ΓΑΚ, Πινάκιο κ.λπ.).
• Εμφανίζεται αναλυτικά η λίστα των εγγραφών των υποθέσεων στα πινάκια, με βάση τα κριτήρια αναζήτησης και ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα προβολής όλου του πινακίου.
Επιλέγοντας «Εκθέματα – Πινάκια Δικαστηρίων»:
• Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης με κριτήρια (Δικαστήριο, Διαδικασία, Ενεργές Ημερομηνίες, Ονοματεπώνυμο οποιουδήποτε από τους διαδίκους, Γενικό Αριθμό κατάθεσης, κ.λπ.)
Το Έκθεμα της συγκεκριμένης Δικασίμου συντάσσεται από το Σύστημα με βάση τα στοιχεία που παραλαμβάνονται από τα Δικαστήρια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δικηγόρος θα πρέπει να ζητεί την καταχώριση του μητρώου του από τις υπηρεσίες των Δικαστηρίων ώστε να έχει προσωποποιημένη ενημέρωση τόσο για την παρακολούθηση της ροής του Δικογράφου όσο και για τα πρακτικά της Δίκης.
Επίσης, για την αποστολή SMS, o Δικηγόρος θα πρέπει να έχει δηλώσει το κινητό του τηλέφωνο στο Μητρώο του ΔΣΑ.
Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής είναι πιθανόν να παρουσιαστούν περιορισμένης έκτασης τεχνικά προβλήματα, τα οποία θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την Υπηρεσία Πληροφορικής του ΔΣΑ.

Αναδημοσίευση από legalnews24.gr

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4501/2017 για τη διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος – Αναλυτικά τα κριτήρια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 178/22.11.2017) ο Νόμος 4501/2017 για τη διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος.Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η οµαλή υλοποίηση του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, σε συνδυασµό µε την επέκταση του µεταρρυθµιστικού σχεδιασµού στο κρίσιµο πεδίο της κοινωνικής συνοχής επιτρέπουν την ανακατεύθυνση πόρων προς χρήσεις µε µεγαλύτερη κοινωνική ανταποδοτικότητα.Η υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 1,75% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος και η προοδευτική επιστροφή σε συνθήκες οικονοµικής σταθερότητας δηµιουργούν τον αναγκαίο δηµοσιονοµικό χώρο, προκειµένου να διανεµηθεί στοχευµένα κοινωνικό µέρισµα για το έτος 2017 στα οικονοµικά ασθενέστερα νοικοκυριά, που έχουν αντικειµενικά πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.Τα κριτήρια καταβολής του επιδόματοςΣύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου:1. Κατά το έτος 2017 καταβάλλεται ποσό επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (720.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.Ειδικότερα, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων.2. Τα κριτήρια καταβολής του επιδόματος είναι τα ακόλουθα:α) Εισοδηματικά κριτήριαΓια την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το εισόδημα του νοικοκυριού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (15.750) ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο, το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (20.250) ευρώ για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη με τρία ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (22.550) ευρώ για τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με τέσσερα ανήλικα τέκνα και τέλος το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ για πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. Τα ανωτέρω κριτήρια θα εξειδικευθούν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 για την κατηγορία των ανέργων.β) Περιουσιακά κριτήριααα. Ακίνητη περιουσία:Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.ββ. Κινητή περιουσία:Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4.Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:Ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού X μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100.γ. Περιουσιακά τεκμήρια:Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, – δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.δ) Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήριαΟ δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια για τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία. Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και τις 31.10.2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του Ε.Φ.Κ.Α.Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.3. Το Κοινωνικό Μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά το χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητες τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

ΔΣΑ: Διαθέσιμες οι εφαρμογές παρακολούθησης δημοσίευσης αποφάσεων, πινακίων και εκθεμάτων

Για τα Πρωτοδικεία, Εφετεία & Ειρηνοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ18/11/2017ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ, ΕΦΕΤΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣΜετά την ολοκλήρωση του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής Διαδικασίας” (ΟΣΔΔΥ ΠΔ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τα Δικαστήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης Χαλκίδας (4 Πρωτοδικεία, 4 Εφετεία, 19 Ειρηνοδικεία) αναπτύχθηκαν οι απαιτούμενες εφαρμογές, ώστε ο Δικηγόρος να έχει την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεών του, σε όλα τα ανωτέρω δικαστήρια.Συγκεκριμένα:Στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ “ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ” εισάγονται τα δεδομένα που καθημερινά αποστέλλονται από το ΟΣΔΔΥ ΠΔ, για ενημέρωση των Δικηγόρων, οι οποίοι έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:
Επιλέγοντας «Δημοσίευση Αποφάσεων Δικαστηρίων»:
Εμφανίζεται αυτόματα η καρτέλα των υποθέσεών του που έχει χειριστεί ως καταθέσας ή ως παραστάς Δικηγόρος, ταξινομημένες από τις τελευταίες προς τις προγενέστερες.
Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια (Δικαστήριο, Έδρα, Διαδικασία, Ονοματεπώνυμο οποιουδήποτε από τους διαδίκους, Γενικό Αριθμό (ΓΑΚ) κατάθεσης κ.λπ.)
Παρέχεται η δυνατότητα στο Δικηγόρο να υποβάλει αίτημα ενημέρωσής του για την δημοσίευση μιας απόφασης, καταχωρώντας τον ΓΑΚ που τον ενδιαφέρει.
Αποστέλλεται SMS στον δικηγόρο για την δημοσίευση της απόφασης.
Δυνατότητα αποστολής E_mail στον δικηγόρο για την δημοσίευση της απόφασης.
Εμφανίζεται αυτόματα η καρτέλα των πινακίων υποθέσεων που έχει χειριστεί ως καταθέσας ή ως παραστάς Δικηγόρος, ταξινομημένες από τις τελευταίες προς τις προγενέστερες.
Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια (Δικαστήριο, Έδρα, Διαδικασία, Ονοματεπώνυμο οποιουδήποτε από τους διαδίκους, ΓΑΚ, Πινάκιο κ.λπ.).
Εμφανίζεται αναλυτικά η λίστα των εγγραφών των υποθέσεων στα πινάκια, με βάση τα κριτήρια αναζήτησης και ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα προβολής όλου του πινακίου.
Επιλέγοντας «Εκθέματα – Πινάκια Δικαστηρίων»:
Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης με κριτήρια (Δικαστήριο, Διαδικασία, Ενεργές Ημερομηνίες, Ονοματεπώνυμο οποιουδήποτε από τους διαδίκους, Γενικό Αριθμό κατάθεσης, κ.λπ.)
Το Έκθεμα της συγκεκριμένης Δικασίμου συντάσσεται από το Σύστημα με βάση τα στοιχεία που παραλαμβάνουμε από τα Δικαστήρια.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δικηγόρος θα πρέπει να ζητεί την καταχώριση του μητρώου του από τις υπηρεσίες των Δικαστηρίων ώστε να έχει προσωποποιημένη ενημέρωση τόσο για την παρακολούθηση της ροής του Δικογράφου όσο και για τα πρακτικά της Δίκης.Επίσης, για την αποστολή SMS, o Δικηγόρος θα πρέπει να έχει δηλώσει το κινητό του τηλέφωνο στο Μητρώο του ΔΣΑ.Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής είναι πιθανόν να παρουσιαστούν περιορισμένης έκτασης τεχνικά προβλήματα, τα οποία θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την Υπηρεσία Πληροφορικής του ΔΣΑ.

Πηγή: dsa.gr

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Δύο φοιτήτριες Νομικής χρηματοδοτούν τις σπουδές τους μέσω αναρτήσεων στο Instagram

Δύο φοιτήτριες νομικής από τη Γερμανία, οι Stephanie και Julia Baessler, γνωστές στο διαδίκτυο ως οι δίδυμες Baessler, αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν τις νομικές σπουδές τους μέσω αναρτήσεων στο κοινωνικό δίκτυο φωτογραφιών Instagram. Οι 20χρονες αδελφές εκτός από φοιτήτριες νομικής είναι και μοντέλα και σκέφτηκαν να κεφαλαιοποιήσουν την καλή τους εξωτερική εμφάνιση ώστε να εκπληρώσουν τις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Οι δίδυμες Baessler έχουν εκατοντάδες χιλιάδες followers στην σελίδα τους στο instagram και ποστάρουν συμβουλές υγείας, ομορφιάς και γυμναστικής, πολλές από τις οποίες επιχορηγούνται από διαφημιζόμενες εταιρίες που είναι πρόθυμες να ξοδέψουν μέχρι 2.600 δολάρια για κάθε ανάρτηση. Οι δύο αδελφές δεν αποκλείεται να εμπνεύσουν κι άλλους φοιτητές που θέλουν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους και αναζητούν κάποια πηγή εσόδων.

Αναδημοσίευση από legalnews24.gr

Αυτά είναι τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης για σπουδές Νομικής

Πολλές από τις κορυφαίες νομικές σχολές παγκοσμίως είναι στις ΗΠΑ, αλλά και η Ευρώπη διαθέτει εξαιρετικά πανεπιστήμια για να ακολουθήσει κανείς σπουδές στην επιστήμη του δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε χρόνο, η εκπαιδευτική εταιρία QS Quacquarelli Symonds QS δημοσιεύει την κατάταξη των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου, ανά τομέα σπουδών και ανα περιοχή του κόσμου. Η πιο πρόσφατη κατάταξη περιλαμβάνει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου για σπουδές στην επιστήμη του δικαίου.

H κατάταξη ενός πανεπιστημίου βασίζεται στη φήμη που έχει το ίδρυμα στους ακαδημαϊκούς και τους εργοδότες, καθώς και τον αριθμό των ετεροαναφορών ανά επιστημονική δημοσίευση σε συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα – στην περίπτωση αυτή, το δίκαιο. Το κριτήριο των ετεροαναφορών χρησιμοποιείται από την QS ως ένδειξη για τη διεθνή επίδραση της έρευνας ενός πανεπιστημίου. Η QS, στη συνέχεια, εξάγει μια βαθμολογία για κάθε κριτήριο αλλά και συνολικά σε μία κλίμακα από το 1-100.

Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις καλύτερες σχολές νομικής της Ευρώπης. Η παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων στον τομέα της νομικής εμφανίζεται μέσα σε παρένθεση. Η ομάδα του eduguide συγκεντρώσαμε επίσης στοιχεία για τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε κάθε πανεπιστήμιο καθώς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να λάβετε υποτροφία.

14. (47) Alma Mater Studiorum – University of Bologna: 72.9 — Η νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Μπολόνια είναι η καλύτερη στην Ιταλία και μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Οι φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση (Equivalent Financial Situation Indicator).

Ιστοσελίδα: http://www.law.unibo.it/en/

=11. (40) LMU Munich: 73.6 — Το Ludwig Maximillians Universitat Munchen έχει πολή καλή ακαδημαϊκή φήμη (82.7) για νομικές σπουδές. Όλα τα προγράμματα του πανεπιστημίου είναι δωρεάν και οι φοιτητές πληρώνουν μόνο δύο τέλη κάθε εξάμηνο – €52 για το Basic fee και €59 για το Student transit pass.

Ιστοσελίδα: http://www.en.jura.uni-muenchen.de/

=11. (40) Katholieke Universiteit Leuven: 73.6 — Eίναι το καλύτερο πανεπιστήμιο του Βελγίου για σπουδές Νομικής. Βαθμολογήθηκε πολύ υψηλά από την QS στο πεδίο των ετεροαναφορών. Το 2017 θα προσφέρέι ένα νέο μεταπτυχιακό σε δίκαιο σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Ζυρίχης στην Ελβετία. Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι πολύ προσιτά καθώς ανέρχονται σε 896 ευρώ για το πανεπιστήμιο του Leuven και 1.440 CHF για το πανεπιστήμιο της Ζυρίχης.

Ιστοσελίδα: http://www.law.kuleuven.be/education/prospective

=11. (40) Durham University: 73.6 — Η νομική σχολή του Durham μοιράζεται την ίδια θέση με τα πανεπιστήμια LMU Munich και Katholieke Universiteit Leuven. To ιστορικό αυτό πανεπιστήμιο βαθμολογήθηκε πολύ υψηλά, με 85.6/100, στο πεδίο των ετεροαναφορών/δημοσίευση. Τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά του προγράμματα ανέρχονται σε £9.345.

Ιστοσελίδα: https://www.dur.ac.uk/law/

10. (39) Ruprecht Karls Universitat Heidelberg: 73.8 — Το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, που ιδρύθηκε το 1386, είναι το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Έχει εξαιρετική ακαδημαϊκή φήμη και βαθμολογήθηκε στον τομέα αυτό με 83.4 με άριστα το 100. Προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα στη Γερμανική Γλώσσα.

Ιστοσελίδα: http://www.jura.uni-heidelberg.de/

9. (37) Queen Mary University of London: 75.1 — Το Queen Mary είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια στη Μεγάλη Βρετανία για να σπουδάσει κανείς νομική. Βαθμολογήθηκε πολύ υψηλά στο πεδίο των ετεροαναφορών. Τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά του προγράμματα ανέρχονται σε £13.400.

Ιστοσελίδα: http://www.law.qmul.ac.uk/

8. (32) Leiden University: 76.4 — Το Leiden είναι με βάση την κατάταξη το καλύτερο πανεπιστημιο για να σπουδάσει κανείς Νομική στην Ολλανδία, και βαθμολογήθηκε πολύ υψηλά για τον αριθμό των ετεροαναφορών ανά δημοσίευση αλλά και την ακαδημαϊκή του φήμη. Τα περισσότερα του μεταπτυχιακά είναι στην ολλανδική γλώσσα, προσφέρει, όμως, και μεταπτυχιακά στην Αγγλική Γλώσσά σε Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο και Ποινική Δικαιοσύνη. Τα δίδακτρα για το 2018-2019 ανέρχονται σε 2.060 ευρώ.

Ιστοσελίδα: https://www.universiteitleiden.nl/en/law

7. (26) Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne: 78.5 — Είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο για σπουδές νομικής στην Ευρώπη αν εξαιρεθούν τα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας που καταλαμβάνουν τις 6 πρώτες θέσεις. Προσφέρει μεταπτυχιακά στα Γαλλικά σε Δημόσιο Δίκαιο, Ιδιωτικό Δίκαιο, Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο. Οι φοιτητές δεν πληρώνουν δίδακτρα παρά μόνο ένα χαμηλό διοικητικό τέλος που ανέρχεται σε 250 ευρώ το χρόνο.

Ιστοσελίδα: http://www.univ-paris1.fr/ufr/eds/

6. (24) University of Edinburgh: 79.1 —Ένα από τα πιο ιστορικά πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, έχει εξαιρετική φήμη, καθώς διακεκριμένοι νομικοί της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και του εξωτερικού είνα απόφοιτοί του. Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακό στη Νομική ανέρχονται σε £10.800, και £19,500 για εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά. Το πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης αρκετές υποτροφίες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της νομικής.

Ιστοσελίδα: http://www.law.ed.ac.uk/

5. (18) King’s College London: 80.4 — Η νομική σχολή του King’s College είναι η 3η καλύτερη στο Λονδίνο και η 5η στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με το QS βαθμολογήθηκε πολύ υψηλά στην ακαδημαϊκή φήμη και στην κατηγορία αριθμός ετεροαναφορών/δημοσίευση. Τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά του σε δίκαιο (Master of Laws LL.M) ανέρχονται σε £15.600. Προσφέρει επίσης και part-time μεταπτυχιακά (ΜΑ) εξ αποστάσεως, που κοστίζουν £18.000.

Ιστοσελίδα: http://www.kcl.ac.uk/law/index.aspx

4. (12) University College London: 84.7 — Μεταξύ των αποφοίτων της νομικής σχολής του UCL ήταν ο ηγέτης της Ινδικής Ανεξαρτησίας Μαχάτμα Γκάντι, ο πρώην πρόεδρος του Ισραήλ Chaim Herzog, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης (2004-2009) Terry Davis κ.ά. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε £14,790. Το πανεπιστήμιο παρέχει υποτροφίες μέχρι και £5.000 για μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική (LLM).

Ιστοσελίδα: https://www.laws.ucl.ac.uk/

3. (7) London School of Economics and Political Science: 89.9 — Το LSE βαθμολογήθηκε πολύ υψηλά σε όλα τα κριτήρια άλλα έλαβε υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο της ακαδημαϊκής του φήμης. Τα δίδακτρα για το 2018-2019 ανέρχονται σε £15.384. Το LSE παρέχει στο 8% περίπου όλων των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών του οικονομική βοήθεια από £5.000 – £15.000 (κατά μέσο όρο £7000).

Ιστοσελίδα: http://www.lse.ac.uk/collections/law/index.htm

2. (3) University of Cambridge: 96.2 — Είναι η δεύτερη καλύτερη σχολή νομικής στην Ευρώπη και η 3η στον κόσμο με σκορ 97.3/100 στη φήμη που έχει στους εργοδότες. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε £15.810. Υπάρχουν πολλές υποτροφίες που δίνει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κλάδων είτε το ίδιο το Πανεπιστήμιο, είτε ιδιωτικά ιδρύματα. Μία από τις πιο γενναιόδωρες υποτροφίες είναι αυτή του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates. Δείτε περισσότερα για την υποτροφία Gates στο άρθρο μας εδώ.

Ιστοσελίδα: http://www.law.cam.ac.uk/

1. (2) University of Oxford: 96.6 — Είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο για σπουδές νομικής στην Ευρώπη και το 2ο στον κόσμο μετά το Harvard. Ανάμεσα στους αποφοίτους του είναι πρώην πρωθυπουργοί, δικαστές ανωτάτων δικαστηρίων της Μ.Βρετανίας καθώς και μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε £12.586. Υπάρχουν αρκετές υποτροφίες που μπορείτε να διεκδικήσετε και που ανακοινώνονται στο site της σχολής.

Ιστοσελίδα: https://www.law.ox.ac.uk/

Αναδημοσίευση από eduguide.gr