Ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις: Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια υπαγωγής

Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι) και φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα

Η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψαν την Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).Η Ρύθμιση αφορά:
Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους ΦΚΑ υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους ΦΚΑ δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:
Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το παραπάνω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.
Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, τα ευεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι ότι:
Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

Πηγή: asfalistiko.gr

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Όλες οι τροποποιήσεις σε Κώδικες με τον Ν. 4509/2017 (ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ, ΚΠΔ, ΚΔΔ κ.α.)

Συνοπτική παρουσίαση των διατάξεων που τροποποιούνται ανά Κώδικα (Πίνακες)

Σειρά τροποποιήσεων σε Κώδικες περιλαμβάνει ο νέος Νόμος 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».Για τη διευκόλυνσή σας οι τροποποιήσεις περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες ανά νομοθέτημα:
Αστικός Κώδικας
Για τις διατάξεις που αφορούν στο συναινετικό διαζύγιο βλέπε αναλυτικά εδώ.
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 23 Ν. 4509/2017 Τροποποίηση του άρθρου 686 του ΚπολΔ (Ασφαλιτικά μέτρα)
Άρθρο 42 Ν. 4509/2017 Εισάγεται «Κεφάλαιο Θ΄» στο Βιβλίο Πέμπτο (Ασφαλιστικά Μέτρα) του ΚΠολΔ αποτελούμενο από ένα άρθρο με αριθμό 738Α, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ»
Άρθρο 63 Ν. 4509/2017 Τροποποίηση του άρθρου 96 του ΚΠολΔ (Πληρεξουσιότητα)
Ποινικός Κώδικας
Άρθρο 27 Ν. 4509/2017 Αντικαθιστά το άρθρο 358 ΠΚ (παραβίαση υποχρέωσης διατροφής)
Άρθρο 61 Ν. 4509/2017 Τροποποιεί τα άρθρα 315 (έγκληση) και 334 ΠΚ (διατάραξη οικιακής ειρήνης)
Άρθρο 21 Ν. 4509/2017 Καταργεί τα άρθρα 38 έως 41 ΠΚ (εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό)
Άρθρο 1 Ν. 4509/2017 Αντικαθιστά το άρθρο 69 ΠΚ (Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών)
Άρθρο 2 Ν. 4509/2017 Αντικαθιστά το άρθρο 70 ΠΚ (Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου)
Άρθρο 3 Ν. 4509/2017 Προστίθεται άρθρο 70Α ΠΚ (Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής)
Σημείωση: Βλέπε και άρθρα 9 έως 20 (ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 69 ΚΑΙ 70Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ)
Κώδικας Ποινικης Δικονομίας
Άρθρο 4 Ν. 4509/2017 Τροποποιεί το άρθρο 282 ΚΠΔ (Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι)
Άρθρο 5 Ν. 4509/2017 Τροποποιεί το άρθρο 313 ΚΠΔ (Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο)
Άρθρο 6 Ν. 4509/2017 Τροποποιεί το άρθρο 315 ΚΠΔ (Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι)
Άρθρο 7 Ν. 4509/2017 Προστίθεται άρθρο 486Α ΚΠΔ
Άρθρο 8 Ν. 4509/2017 Τροποποιεί τα άρθρα 500 ΚΠΔ (Προπαρασκευαστική διαδικασία) και 555 ΚΠΔ
Άρθρο 41 Ν. 4509/2017 Τροποποιεί το άρθρο 308Α ΚΠΔ (Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση)
Άρθρο 50 Ν. 4509/2017 Τροποποιεί το άρθρο 340 ΚΠΔ (Προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου)
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 25 Ν. 4509/2017 Τροποποιεί τα άρθρα 70 ΚΔΔ (Απαράδεκτο άσκησης δεύτερης, 92 ΚΔΔ (Προσβαλλόμενες αποφάσεις), 110 ΚΔΔ (Διαδικασία), 126 ΚΔΔ (Άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων), 139Α ΚΔΔ, 142 ΚΔΔ (Περιπτώσεις), 218 ΚΔΔ (Αρμόδιο δικαστήριο), 277 ΚΔΔ
Προεδρικό Διάταγμα 18/1989
Άρθρο 26 Τροποποιεί τα άρθρα 33 και 53 του Π.Δ. 18/1989
Άλλες τροποποιήσεις με ενδιαφέρον
Άρθρο 31 Τροποποίηση άρθρου 61 Κώδικα Δικηγόρων (Υποχρέωση προκαταβολής παράστασης)
Άρθρο 28 Τροποποιήση του Ν. 4139/2013 (ναρκωτικά, καλλιέργεια κάνναβης)
Άρθρο 30 Τροποποιήση των άρθρων 3 και 107 του Κώδικα Συμβολαιογράφων
Άρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 20 Ν. 4039/2012 (φιλοζωικό σωματείο ως πολιτικώς ενάγων)
Άρθρο 32 Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 39 Τροποποίηση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 48 Τροποποιήσεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ
Άρθρο 49 Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Δείτε αναλυτικά την αιτιολογική του έκθεση εδώ

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Δικηγόρος και δικαστής στην ίδια υπόθεση είναι «φίλοι» στο Facebook. Ζήτημα εξαίρεσης του δικαστή

Το ζήτημα εάν ένας δικαστής θα πρέπει να εξαιρεθεί από την εκδίκαση υπόθεσης επειδή είναι «φίλος» στο facebook με δικηγόρο της ίδιας υπόθεσης, θα αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής διάγνωσης σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο της Florida των ΗΠΑ.
Ειδικότερα ασκήθηκε έφεση κατά της απόφασης που απέρριψε την αίτηση εξαίρεσης της δικαστή Beatrice Butchko, η οποία είναι «φίλη» στο facebook με τον δικηγόρο Israel Reyes, που διορίστηκε συνήγορος ασφαλιστικής εταιρίας σε υπόθεση που θα δικάσει η παραπάνω δικαστής. Επίσης ο δικηγόρος είναι πρώην δικαστής της ίδιας δικαστικής περιφέρειας.
Σημειώνεται ότι υπάρχει προηγούμενη απόφαση του Εφετείου που έχει κρίνει ότι ο δικαστής που είναι «φίλος» στο Facebook με τον εισαγγελέα πρέπει να εξαιρείται στα πλαίσια εκδίκασης ποινικής υπόθεσης.
Η εφετειακή απόφαση που απέρριψε το αίτημα εξαίρεσης της δικαστή Butchko, στηριξε την κρίση του στο σκεπτικό ότι ένας «φίλος» σε ένα κοινωνικό δίκτυο δεν είναι απαραίτητα φίλος με την παραδοσιακή έννοια της λέξης. Όπως ανέφερε η απόφαση «βεβαίως, μερικοί από τους φίλους του Facebook είναι αναμφίβολα φίλοι με την κλασική έννοια του ανθρώπου για τον οποίο ο φίλος αισθάνεται ιδιαίτερη αγάπη και αφοσίωση, το θέμα είναι, ωστόσο, ότι πολλοί δεν είναι. Ένα τυχαίο όνομα που προέρχεται από μια λίστα φίλων του Facebook μάλλον ανήκει σε έναν απλό φίλο, μια γνωριμία, έναν παλιό συμμαθητή, ένα άτομο με το οποίο ο χρήστης του κοινωνικού δικτύου έχει ένα κοινό χόμπι ή είναι ένας «φίλος ενός φίλου», ή ακόμα και μια τοπική διασημότητα. Η παραδοχή ότι όλοι οι φίλοι του Facebook βρίσκονται στο επίπεδο μιας στενής σχέσης που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του δικαστή απλά δεν αντανακλά την φύση αυτού του τύπου ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης». Το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα αναμένεται να δώσει τη λύση στο ζήτημα.

Αναδημοσίευση από legalnews24.gr

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4509/2017 – Σε ισχύ οι νέες διατάξεις για τα συναινετικά διαζύγια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 201/22.12.2017) ο Νόμος 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».Ο νέος νόμος περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε μία σειρά από κώδικες (θα ακολουθήσει αναλυτικό άρθρο), μεταξύ των οποίων οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου.Υπενθυμίζεται ότι για τις νέες διατάξεις υπήρξαν αντιδράσεις από τους δικηγορικούς συλλόγους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι εγείρονται ζητήματα συμβατότητας των νέων ρυθμίσεων με το Σύνταγμα και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με τις νέες ρυθµίσεις καθίσταται ευκολότερη και ταχύτερη για τον διάδικο η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου.Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, τίθενται σε ισχύ οι ακόλουθες τροποποιήσεις:1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1438 Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441.».2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 14411. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.3.α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.».3. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου 5 δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους.4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.Αιτιολογική έκθεση1. Με την προσθήκη της πρώτης παραγράφου, στο άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα προστίθεται στους τρόπους λύσης του γάµου και η συµφωνία των συζύγων σύµφωνα µε το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα.2. Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της δεύτερης παραγράφου, το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται και πλέον οι σύζυγοι µπορούν να λύσουν το γάµο τους και µε έγγραφη συµφωνία. Η συµφωνία υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή µόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε ειδικό πληρεξούσιο. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάµος απαιτείται η ρύθµιση της επιµέλειας των τέκνων, της επικοινωνίας µε αυτά, καθώς και της διατροφή τους, µε την ίδια ως άνω ή µε άλλη έγγραφη συµφωνία των συζύγων που υπογράφεται κατά τα ανωτέρω και ισχύει για δύο(2) έτη τουλάχιστον. Η έγγραφη συµφωνία για τη λύση του γάµου, καθώς και το έγγραφο συµφωνητικό που αφορά στην επιµέλεια, στην επικοινωνία και στη διατροφή των ανήλικων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους µαζί µε τα ειδικά πληρεξούσια σε συµβολαιογράφο. Ο συµβολαιογράφος αµέσως µετά την κατάθεση των εγγράφων βεβαιώνει τη λύση του γάµου και επικυρώνει τις συµφωνίες, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Η σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης απέχει τουλάχιστον δέκα(10) ηµέρες από την αρχική συµφωνία των συζύγων, γεγονός που αποδεικνύεται από τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συµβαλλοµένων. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιµέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συµπεριληφθεί στη συµφωνία οι ρυθµίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Μετά τη λήξη ισχύος της κατά τα ανωτέρω επικυρωµένης συµφωνίας, µε ίδια συµφωνία και µε την ίδια διαδικασία µπορεί να ρυθµίζεται η επιµέλεια των τέκνων, η επικοινωνία µε αυτά, καθώς και η διατροφή τους για περαιτέρω χρονικό διάστηµα. Η λύση του γάµου ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συµβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει τη συµφωνία, στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί και η σύστασή του. O ληξίαρχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην καταχώριση της λύσης.3. Με την παράγραφο αυτή λαµβάνεται µέριµνα για τις ήδη κατατεθειµένες αιτήσεις συναινετικού διαζυγίου, από τις οποίες µπορεί σε κάθε περίπτωση να παραιτηθεί ο ενδιαφερόµενος, ώστε να επιλέξει στη συνέχεια τη νέα διαδικασία.4. Τέλος, προβλέπεται ότι, και στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου µε συµβολαιογραφική πράξη, ακολουθείται ο τρόπος λύσης του θρησκευτικού γάµου που περιγράφεται στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Τροποποιείται ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας αναφορικά με την προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου

«Ώστε να μην κωλύεται η διεξαγωγή των δικών μεγάλης διάρκειας, εξαιτίας των συχνών παραιτήσεων των πληρεξούσιων δικηγόρων των κατηγορουμένων ή της ανάκλησης της εντολής που τους έχει δοθεί»

Την τροποποίηση του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναφορικά με την προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου προβλέπει νέα τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ. 1 λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην κωλύεται η διεξαγωγή των δικών μεγάλης διάρκειας, εξαιτίας των συχνών παραιτήσεων των πληρεξούσιων δικηγόρων των κατηγορουμένων ή της ανάκλησης της εντολής που τους έχει δοθεί από τους κατηγορουμένους.

Επιπρόσθετα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ. 2 προβλέπεται, ως μεταβατική ρύθμιση, οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου να καταλάβουν και τις εκκρεμείς δίκες.Αναλυτικά η τροπολογίαΆρθρο …. Τροποποίηση άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας1. Η παρ. 1 του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:«1. Ο κατηγορούμενος οφείλει να εμφανίζεται αυτοπροσώπως στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση· μπορεί επίσης να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο για την υπεράσπισή του. Στα κακουργήματα ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο σε άσους κατηγορούμενους δεν έχουν από πίνακα που καταρτίζει τον Ιανουάριο κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο δικαστής ανηλίκων, όταν ο ανήλικος κατηγορείται για πράξη που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα. Για τον σκοπό αυτόν κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του δικαστηρίου διακριβώνει για το σύνολο των υποθέσεων, εάν οι κατηγορούμενοι στερούνται συνηγόρου υπεράσπισης. Οι υποθέσεις στις οποίες διορίζεται συνήγορος κατά τα παραπάνω, εκδικάζονται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση μετά από διακοπή, προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα ο διορισθείς συνήγορος. Η δικάσιμος μετά από τη διακοπή αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες.Ο συνήγορος μπορεί να διορίζεται και πριν από τη συνεδρίαση, αν το ζητήσει ο κατηγορούμενος, ακόμα και με απλή επιστολή προς τον εισαγγελέα. Αν κρατείται στις φυλακές, το αίτημά του διαβιβάζεται από τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης. Ο εισαγγελέας διορίζει συνήγορο από τον πίνακα και θέτει στη διάθεσή του τη δικογραφία. Σε δίκες για κακούργημα, οι οποίες λόγω της σοβαρότητας και του αντικειμένου τους πρόκειται να έχουν μακρά διάρκεια, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει με την ίδια διαδικασία στον κατηγορούμενο που δεν έχει συνήγορο δύο (2) ή τρεις (3) συνηγόρους από τον ίδιο πίνακα. Ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπεράσπισή του από το συνήγορο ή τους συνηγόρους που διορίστηκαν από τον πρόεδρο, μπορεί όμως με αιτιολογημένη αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο την ανάκληση του διορισμού ενός (1) μόνο συνηγόρου, οπότε η υπεράσπιση συνεχίζεται από τους λοιπούς, εφόσον είχαν διοριστεί περισσότεροι από ένας.Μη εμφάνιση ή μη παράσταση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από πληρεξούσιο δικηγόρο στις επόμενες της εναρκτήριας συνεδριάσεις του δικαστηρίου δεν εμποδίζει την πρόοδο της δίκης. Στις ως άνω περιπτώσεις περιλαμβάνεται και η παραίτηση του πληρεξουσίου δικηγόρου ή η ανάκληση της προς αυτόν εντολής από τον κατηγορούμενο.».2. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες.

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Δικαστική αντιπρόσωπος δικάστηκε για παρατυπίες στις εκλογές του 2014

Mε απόφαση που εξέδωσε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου έπαυσε υφ’ όρων δυνάμει του άρθρου 8 του Ν. 4411/2016 τη δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος δικαστικής αντιπροσώπου στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Μαϊου 2014 για παράβαση των άρθρων 66, 91, 93, 94 118ΠΔ 26/12.
Η δικαστική αντιπρόσωπος, δικαστική υπάλληλος σε Πρωτοδικείο εκτός Ρόδου, είχε αναλάβει την διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας σε εκλογικό τμήμα της Καρπάθου.
Εφέρετο να μην υπέβαλε αναφορά στον Έφορο των εκλογών για το τι έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας παρότι υποχρεούτο προς τούτο και περαιτέρω κατηγορήθηκε ότι επέδειξε συμπεριφορά ασυμβίβαστη στα καθήκοντα που της είχαν ανατεθεί.
Όπως κατέθεσε μάρτυρας ενώπιον του δικαστηρίου, καθυστέρησε επί τριήμερο να παραδώσει τα αποτελέσματα του εκλογικού της τμήματος, παρότι υπήρχε επείγων λόγος για την ανακήρυξή τους καθότι υπήρξαν επαναληπτικές εκλογές και περαιτέρω διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στο πρακτικό που παρέδωσε με αποτέλεσμα να αναγκαστούν δύο Πρωτοδίκες να επαναλάβουν την καταμέτρηση.
Ο μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι ο σάκος με το εκλογικό υλικό δεν παρελήφθη επίσημα κι ότι εγκαταλείφθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Η ίδια, απολογούμενη τόνισε ότι σημειώθηκαν επεισόδια κατά την εκλογική διαδικασία που δεν έκρινε σκόπιμο να αναφέρει στον Έφορο και ότι περαιτέρω ήλθε στο νησί με πλοίο της γραμμής που καθυστέρησε να φτάσει στη Ρόδο.
Ενώ αναγνώρισε ότι υπήρξαν λάθη στο πρακτικό των εκλογών τόνισε ότι δεν της ζητήθηκε να φτιάξει άλλο κι ότι όταν έφτασε στη Ρόδο στις 23.00 της 21ης Μαΐου 2017 στο δικαστήριο δεν ήταν κανείς πλην του αστυνομικού φύλακα. (Πηγή:www.dimokratiki.gr)

Αναδημοσίευση από legalnews24.gr

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την ενίσχυση 400 ευρώ προς ανέργους 18-24 ετών – Αναλυτικά οι όροι

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Έως τις 31.12.2017 θα γίνει η καταβολή

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) ανά μη επιδοτούμενο άνεργο ηλικίας 18 έως 24 ετών.Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίνεται η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) σε κάθε μη επιδοτούμενο άνεργο ηλικίας 18 έως 24 ετών που κατά την 31η.10.2017 ήταν εγγεγραμμένος άνεργος στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ.Πώς θα γίνει η καταβολή1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 γίνεται μετά από οίκοθεν έλεγχο των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ στα Μητρώα εγγεγραμμένων μη επιδοτούμενων ανέργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.2. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 γίνεται εφόσον από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι υφίστανται για κάθε δικαιούχο τα εξής στοιχεία:α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,β) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών,γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ),δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),ε) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).3. Σε περίπτωση έλλειψης των στοιχείων ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού και IBAN, οι δικαιούχοι οφείλουν να καταχωρήσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ έως τις 20.12.2017.4. Η πίστωση του ποσού στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα λάβει χώρα έως τις 31.12.2017.5. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 και του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

Αναδημοσίευση από lawspot.gr

Παρατείνεται η ισχύς του πίνακα ειρηνοδικών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 (Τροπολογία)

Μειώνεται κατά 8 μήνες η δοκιμαστική υπηρεσία των δικαστικών λειτουργών που προέρχονται από τον διαγωνισμό του 2016

Την παράταση ισχύος του πίνακα ειρηνοδικών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία:Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων στον διαγωνισμό για την πρόσληψη δόκιμων ειρηνοδικών Δ’ Τάξης, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 104572/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Γ’ 1756/29.12.2014), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 104586/31.12.2014 όμοια (ΦΕΚ Γ 1819/31.12.2014), ο οποίος δημοσιεύθηκε την 9.2.2016 (ΦΕΚ Γ’ 81), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και οι κενές θέσεις ειρηνοδικών που θα ανακύψουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 θα πληρωθούν από τον πίνακα αυτόν.Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσληψης νέων ειρηνοδικών, σε αναπλήρωση όσων συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται, δεδομένου ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού ειρηνοδικών είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, ο δε πίνακας επιτυχόντων είναι πρόσφατος, στοιχείο που διασφαλίζει τη στελέχωση των ειρηνοδικείων με πρόσωπα διαπιστωμένης ικανότητας και προσόντων.

Δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργώνΜε την ίδια τροπολογία προβλέπονται σημαντικές αλλαγές και στη δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών.Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3869/2008 (Α’ 164), η διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων δικαστικών λειτουργών (παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας) που διορίστηκαν από τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών των κατευθύνσεων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, οι οποίοι προέρχονται από τον διαγωνισμό του έτους 2016, ορίζεται σε δύο (2) μήνες.Σύμφωνα με το Υπουργείο, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύντμηση της διάρκειας της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων δικαστικών λειτουργών που προέρχονται από τον διαγωνισμό του 2016 (23′ εκπαιδευτική σειρά), από δέκα (10) σε δύο (2) μήνες. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η επιτάχυσνη του διορισμού των δόκιμων δικαστικών λειτουργών που θα προέλθουν από τον διαγωνισμό του 2016, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ

Αναδημοσίευση από lawspot.gr