Θέσεις Νομικών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση ή/και υποστήριξη των ερευνητικών και άλλων έργων που υλοποιεί, προσκαλεί́ τους επιστήμονες, κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών[…]

Πρόσληψη Δικηγόρων στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμαρχος Πατρέων καλεί όσες/ους δικηγόρους, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, επιθυμούν να προσληφθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες- για το έτος 2018, με αντικείμενο εργασίας υποθέσεις του Δήμου Πατρέων που αφορούν σε: α) οφειλές τρίτων προς[…]

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Υποχρεωτικά εντός 20 ημερών οι αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων για την άσκηση δίωξης

Η πειθαρχική δίωξη είναι υποχρεωτική όχι μόνο επί καταδικαστικών αποφάσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος Με την υπ’ αριθμ. 27/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους[…]