Θέσεις Νομικών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση ή/και υποστήριξη των ερευνητικών και άλλων έργων που υλοποιεί, προσκαλεί́ τους επιστήμονες, κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, να προβούν σε μία αρχική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Η παρούσα προκαταρκτική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υποκαθιστά́ την υποψηφιότητα των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση τον επιστήμονα που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ή το ΕΚΕΤΑ.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες, κατόχους βασικών τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα παρακάτω αντικείμενα:
-Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών
-Νομική υποστήριξη κατά την υλοποίηση ερευνητικών και άλλων έργων του Κέντρου, σε εργασιακά θέματα και σε διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εν μέρει και με φυσική παρουσία τους στην έδρα του Κέντρου (Θέρμη Θεσσαλονίκης).
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά́ μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση certh@certh.gr.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-εις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας σχετικό́ e-mail, μέχρι την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό́ σημείωμα.

Αναδημοσίευση από legalnews24.gr

Πρόσληψη Δικηγόρων στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμαρχος Πατρέων καλεί όσες/ους δικηγόρους, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, επιθυμούν να προσληφθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες- για το έτος 2018, με αντικείμενο εργασίας υποθέσεις του Δήμου Πατρέων που αφορούν σε: α) οφειλές τρίτων προς τον Δήμο (άρθ. 277, Ν/3852/10) β) προσφυγές/αγωγές τρίτων κατά απαιτήσεων του Δήμου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων γ) απαιτήσεις φυσικών προσώπων δ) τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ιδιοκτησιακού καθεστώτος λόγω Κτηματολογίου των δημοτικών ακινήτων της δημοτικής ενότητας Πατρέων, να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος 108, 1ος όροφος) σε αποκλειστική προθεσμία από Δευτέρα 26.02.2018 έως και Παρασκευή 02.03.2018.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Αναδημοσίευση από legalnews24.gr

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Υποχρεωτικά εντός 20 ημερών οι αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων για την άσκηση δίωξης

Η πειθαρχική δίωξη είναι υποχρεωτική όχι μόνο επί καταδικαστικών αποφάσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος

Με την υπ’ αριθμ. 27/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα Υπηρεσίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με το εάν η προθεσμία των είκοσι ημερών που προβλέπεται από το άρθρο 114 παρ.6 εδ. β του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Δημοσίων Πολ. Διοικ. Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) είναι δεσμευτική για τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.Σύμφωνα με το ιστορικό του φακέλου, εις βάρος υπαλλήλων Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατά συναυτουργία.Ακολούθως ασκήθηκαν προσφυγές από τους κατηγορουμένους υπαλλήλους κατά του κλητηρίου θεσπίσματος, που απορρίφθηκαν με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο τους παραπέμπει στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.Ενόψει των ανωτέρω, και ότι η δικογραφία βρίσκεται στο στάδιο του προσδιορισμού δικασίμου της υπόθεσης ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και υπάλληλοι ,που είναι μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας και υπηρετούν σε επιτελικές θέσεις , ερωτάται εάν η προθεσμία των είκοσι ημερών, που προβλέπεται στο άρθρο 114 παρ.6 του Ν.3528/2007, μετά την ενημέρωση από την Εισαγγελία, εντός της οποίας τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα οφείλουν να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος υπαλλήλου, είναι δεσμευτική ή η πειθαρχική δίωξη δύναται να ασκηθεί σε όλα τα στάδια της ποινικής δίωξης μέχρι την έκδοση απόφασης.Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη γνωμοδότηση, η πειθαρχική δίωξη είναι υποχρεωτική όχι μόνο επί καταδικαστικών αποφάσεων, όπως εσφαλμένα διαλαμβάνει η Υπηρεσία (η περίπτωση αυτή συντρέχει όταν έχει προηγηθεί η ποινική δίκη και έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση), αλλά σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες ενδείξεις ή αναφορές τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος.Οι δε πειθαρχικοί προϊστάμενοι οφείλουν (και δεν εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια), εντός της προθεσμίας των είκοσι ημερών της παρ.6 του άρθρου 114 του Ν. 3528/2007 αφότου λάβουν ενημέρωση κατά τα ανωτέρω, να αποφανθούν αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης εις βάρος υπαλλήλου τους δια την συμπεριφοράν των, η οποία διώκεται ποινικώς.

Αναδημοσίευση από lawspot.gr