Νέες οδηγίες για την εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές (ΕΦΚΑ)

Δικηγόρος που ενεργεί για λογαριασμό πολίτη πρέπει να είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής Με την εγκύκλιο 23/2018 ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχει διευκρινίσεις σχετικά[…]